R0379-2 Pytania i odpowiedzi

Zmień język 

::R0379 : strona 2::

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie.-Mówią mi, że nie można udowodnić, iż hebrajskie imię Jahwe jest znamiennym imieniem Wszechmocnego Ojca, ale że odnosi się ono tylko do Chrystusa. Czy możesz dać satysfakcjonującą odpowiedź na to oświadczenie?

Odpowiedź.-Niektórzy są opinii, iż hebrajskie słowo el odnosi sie do naszego Niebiańskiego Ojca, podczas gdy imię Jahwe jest używane w stosunku do Chrystusa. Nie jest to jednakże prawdą. Hebrajskie słowa el i elohim są ogólnymi terminami, opisującymi kogoś potężnego. Są one używane w stosunku do Jahwe, do Jezusa, do aniołów oraz do człowieka. (Patrz kwietniowe wydanie – “The Word of God.”) Tego jednakże nie możemy powiedzieć o słowie Jahwe. Przytoczymy kilka cytatów spośród wielu, aby udowodnić, że to imię należy wyłącznie do wielkiej, pierwszej przyczyny wszystkich rzeczy: ” Ja Pan (hebrajskie Jahwe), toć jest imię MOJE, a chwały mojej nie dam innemu, ani sławy mojej” – Iz. 42:8, [BG]. “Pan (Jahwe) mąż waleczny, Pan (Jahwe) imię jego” – 2 Moj. 15:3, [BG]. “Którym się ukazał Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi w tem imieniu, żem Bóg (el) Wszechmogący (sheddai); ale w imieniu mojem, JEHOWA, nie jestem poznany od nich”-2 Moj 6:3, [BG]. “A tak niech poznają, żeś ty, którego imię jest Pan, tyś sam Najwyższym nad wszystką ziemią” – Ps. 83:19 [BG].

Jahwe jest często prezentowany jako Zbawca rodzaju ludzkiego; to jest, dobitnie był on Zbawcą przez to, że dostarczył Odkupiciela w osobie Chrystusa. W Iz. 43:3,11 czytamy: “Bom Ja Pan (Jahwe), Bóg twój, Święty Izraelski, zbawiciel twój.”…”Ja, jam jest Pan (Jahwe), a niemasz oprócz mnie zbawiciela” [BG]. “Gdyżem Ja jestem Pan (Jahwe), Bóg twój, od wyjścia z ziemi Egipskiej; a Boga oprócz mnie nie poznałeś, i niemasz zbawiciela oprócz mnie” – Oz. 13:4, [BG]. Jezus został również nazwany naszym Zbawicielem, jest to słuszne, ponieważ był on chętnym pośrednikiem wykonania planu Jahwe.

Pełni przekonania twierdzimy, że w Pismie Świętym imię Jahwe nigdy nie odnosi się do kogoś innego jak tylko do Ojca. To tyczy się tych, którzy są przeciwnego zdania i wskazują, że tekst odnosi to imię w stosunku do Jezusa czy kogokolwiek innego, ale nie do Ojca. Oto sposób decydującego rozstrzygnięcia kwestii-pisarze Nowego Testamentu często przytaczają cytaty ze Starego Testamentu, czy kiedykolwiek cytują oni fragmenty, w których pojawia się słowo Jahwe i używają je w stosunku do Jezusa? My twierdzimy, że nie. Przeciwnie, przytoczymy jeden z wielu podobnych cytatów, w którym słowo to jasno odnosi się nie do Jezusa, ale do Ojca: “Rzekł Pan (Jahwe) Panu (adon — mistrz) memu: Siądż po prawicy mej,…” etc – Ps. 110:1 [BG]. Proszę zwrócić szczególną uwagę jak stosowali je Jezus (Łuk. 20:41-44) i Piotr (Dz. Ap. 2:34-36). Ten tekst jest wystarczający do uzyskania odpowiedzi. Jeśli ktoś może to wypaczyć, mamy gotowe inne [teksty, wersety – przyp.tłum] .

Pytanie. Proszę objaśnić Obj. 20:8. Należy to rozumieć, że Szatan przy końcu wieku Tysiąclecia będzie zwodził mnóstwo, których liczba będzie jako piasek morski?

Odpowiedź. To mówi, iż on wyszedł, aby zwodzic – aby zwodził narody [BG]: narody były wielkim mnóstwem, jako piasek morski. Nie jesteśmy poinformowani jaką liczbę spośród narodów zdoła on zwieść.

====================

— Sierpień 1882 r. —