R5212-105 Jedność Ciała Chrystusowego

Zmień język 

::R5212 : strona 105::

JEDNOŚĆ CIAŁA CHRYSTUSOWEGO

“Albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć ich wiele jest, są jednym ciałem; tak i Chrystus; albowiem przez jednego Ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni, a wszyscy napojeni jesteśmy w jednego Ducha” – 1 Kor. 12:12, 13

Wszyscy jesteśmy ochrzczeni przez jednego ducha w jedno Ciało. Postać ludzkiego ciała składającego się z wielu członków współdziałających dla ogólnego dobra i dla dokonania jednego celu, jednego dzieła, jest obrazem bardzo ogólnie używanym przez cały świat. Ilustracja ta nie jest ograniczona tylko do Kościoła. W naszym własnym państwie mówimy o Prezydencie, Szefie Administracji, jako o głowie Rządu. Mówimy o Kongresie i Senacie oraz o współpracy różnych członków tych ciał dla ogólnego dobra.

Osoby specjalnie powołane przez Boga w obecnym Wieku Ewangelii, czy są to powołani z Żydów czy z pogan, są jednym Ciałem, ponieważ Ciało jest jedno i nie jest podzielone. Pod tym względem Ciało Chrystusowe różni się od ciał politycznych obecnych czasów. Na przykład w Stanach Zjednoczonych istnieją partia Republikańska i partia Demokratyczna. Nie są one zjednoczone w najbardziej oczekiwanym sensie. Pan jednak mówi przez Apostołów, że Kościół jest jednym Ciałem Chrystusowym i że Ciało to składa się z wielu członków i że wszyscy członkowie są powiązani ze sobą nawzajem.

Wszyscy członkowie Ciała Chrystusowego mają jedno dzieło, jeden cel na widoku i jeden sposób osiągnięcia tego celu. Są oni powołani do specjalnej służby, aby mogli pokazywać Boskie przymioty. Świat stara się opowiadać o zaletach króla, królowej lub swych sekt itd. Lecz ta klasa ma tylko jeden cel w życiu – służba Bogu. Oni są Jego przedstawicielami na świecie.

Bóg jest prawdziwym Władcą, Rządcą wszechświata. Lecz poddani w tej części Jego Zwierzchności znajdują się pod przekleństwem śmierci. Bóg nie zamierza pozostawić ich w tym stanie. Zamierza on ostatecznie usunąć to przekleństwo i udzielić im błogosławieństwa.

Wielu w przeszłości słysząc o tym zamiarze nie mogło go zrozumieć, zaś wielu z tych, którzy rozumieli osłabło w swych nadziejach z powodu długiego czasu. Pismo Święte mówi, że plan Boży nie zawiedzie, że Jego obecnym planem jest wybór Kościoła i że ten wybór ma na celu błogosławienie niewybranych. Bóg miał taki zamiar w umyśle jeszcze przed założeniem świata i zamysł ten przeprowadzi. Kościół jest obecnie wybierany, aby być połączonym z Synem Bożym, Logosem, Pośrednikiem, w Jego królestwie.

ILUSTRACJA JEDNOŚCI CIAŁA

Wszyscy ci, którzy są teraz powoływani otrzymują spłodzenie z Ducha Świętego. Wszyscy są ochrzczeni przez jednego Ducha w jedno Ciało. Jako członkowie stają się w obecnym czasie współuczestnikami Jego cierpień. Oni też będą współuczestnikami chwał jakie mają nadejść. Apostoł omawia tutaj tę szczególną część przedmiotu. Jeden członek nie może powiedzieć drugiemu: „Jesteś niepotrzebny” ponieważ Bóg umieścił poszczególnych członków w ciele tak jak się Jemu upodobało. A Ciało nie będzie zupełne bez któregokolwiek członka, chyba że nie uda mu się uczynić swojego powołania i wybrania pewnym.

Z takim poglądem na te sprawy, powinniśmy bardzo sympatyzować jedni z drugimi. W ludzkim ciele nie ma podziału. Choć jedna ręka jest w pewnym oddaleniu od drugiej, a noga odseparowana jest od ręki, to jednak wszystkie części mają swoją pracę do wykonania. Ręka i noga są złączone ze sobą przez głowę. Mózg jest w kontakcie z każdą częścią ciała poprzez nerwy. Pożywienie przechodzi z głównych organów do różnych części ciała. Podobnie jest i w duchowym ciele. Nie wszyscy robimy to samo. Bóg ma rozmaite rzeczy do wykonania. On jednemu daje pracę w tym dziale, a innemu w drugim.

Apostoł dalej mówi, że jeżeli jeden członek cierpi, wszyscy inne członkowie Ciała spieszą mu z pomocą. Jeżeli jeden członek Ciała Chrystusowego cierpi, cierpią z nim wszyscy inni członkowie. A żaden członek nie może być w stanie choroby bez wiedzy i sympatii Głowy, Chrystusa. Do Saula z Tarsu Pan Jezus powiedział: „Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz”. Saul prześladując niektórych członków Kościoła, prześladował Jezusa. Czy to członek żyjący za czasów Jezusa, czy żyjący obecnie, wszyscy są jednym Ciałem. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, jeden Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus i jeden Duch Święty, przez którego wszyscy mają być kontrolowani i prowadzeni.

Wskazanie tej jedności pomiędzy Jezusem Chrystusem a członkami Jego Ciała jest błogosławieństwem. Nasz Pan nie przywłaszczył sobie chwały samolubnie i nie stara się jej zatrzymać dla samego siebie. Przeciwnie, z miłującą troską obserwuje postępy członków swego Ciała, w ich postępie w wyrabianiu charakteru na Jego podobieństwo i mówi: Moi są „i uwielbionym jest w nich” (Jan 17:10) i oraz pragnie aby wszyscy byli zjednoczeni z Nim w Ojcowskiej miłości. On także chce ich mieć ze sobą, by oglądali i mieli udział w chwale, jaką Ojciec obdarzył Go w nagrodę za Jego lojalność i posłuszeństwo we wszystkich decydujących próbach, jakie przyszły na Niego.

Cała rodzina Boża spojona jest węzłem miłości, społeczności, zaufania, sympatii, harmonii i wspólnego zainteresowania, a cześć i chwała jednego członka jest czcią i chwałą wszystkich. Modlitwa naszego Pana obfituje w prośby o tę jedność. Zauważmy wyrażenie: „Aby wszyscy byli jedno, jako Ty Ojcze we mnie a ja w Tobie (Twój Duch, lub usposobienie, cele i dążenie będące dla nas wszystkich wspólne)” (Jan 17:21). To też On chce abyśmy przybrali tego samego Ducha Ojcowskiego, cel i dążenie i poświęcili nasze siły z gorliwością i wiernością by spełnić wolę Ojca.

———-

— 1 kwietnia 1913 —