R5984-331 Powszechna praca pasterska

Zmień język

::R5984 : strona 331::

Powszechna praca PASTERSKA

OKOŁO pięciuset zborów Stowarzyszonych Studentów Biblii dobrowolnie wybrało Redaktora jako swojego Pastora i o tym fakcie poinformowało

TOWARZYSTWO BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”

prosząc, aby oprócz swoich wyjaśnień i listów zamieszczanych na łamach Strażnicy pamiętał o nich w modlitwie, a także od czasu do czasu za pośrednictwem przedstawicieli i poczty, posyłał im rady, wierząc, że będą korzystne dla nich i dla Pańskiej chwały.

Radujemy się z aktywności Braci w służbie dla Pana. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć możliwości i środki, dzięki którym będą mogli służyć wielkiemu Królowi i wspierać Jego naśladowców. Jednak dopiero niedawno Pan poważnie zwrócił naszą uwagę na ważną pracę, którą mogą zająć się Siostry z korzyścią dla siebie i dla tej Sprawy.

Zanim zaproponowaliśmy to innym zborom, przeprowadziliśmy próbę w Nowym Jorku. W rezultacie sukces był tak wyraźny, że czuliśmy się usprawiedliwieni, aby zwrócić na to uwagę wszystkich zborów, które powiadomiły nas o wyborze na swojego Pastora. Wysłaliśmy do każdego zboru kopie następujących listów – jeden do stałego Sekretarza zboru, aby pomógł Starszym i do całego Zgromadzenia, oraz drugi do specjalnego wykorzystania dla Siostry wybranej na przewodniczkę pracy Pasterskiej. Listy tutaj opublikowane sprawią, że ten temat będzie lepiej poznany przez każdego członka zboru, ponieważ wielu mogło o nich nie słyszeć lub zapomnieli o ich treści:

praca PASTERSKA, w której współpracują siostry

Kilka miesięcy temu zwróciliśmy uwagę czytelnikom Strażnicy na ważną Kontynuację Pracy, która jest możliwa do wykonania, gdy zostaną wykorzystane adresy zebrane w czasie Wykładów Publicznych, Pokazów DRAMY, z List Kolporterskich itp. – tych osób, które przypuszczalnie są zainteresowane sprawami religijnymi i prawdopodobnie byłyby mniej lub bardziej otwarte na Prawdę. Od tego czasu próbowaliśmy sklasyfikować i uporządkować te adresy, ale jest ich tak wiele, a nasz czas jest tak ograniczony, że stosunkowo niewiele uzyskaliśmy z pierwotnych zamierzeń. Zamiast zwlekać z tą, tak ważną pracą, zamierzamy natychmiast wysyłać listy z adresami do tych, którzy będą współpracownikami w tej Pracy Pasterskiej, aby one mogły być powielone i posortowane przez pracowników w każdym rejonie.

Chociaż ten dział pracy jest przeznaczony tylko dla Sióstr, ponieważ one zwykle odnoszą większe sukcesy i dodatkowo mają więcej czasu, aby zaangażować się w to dzieło, to jednak niczego nie proponujemy, co pominęłoby zbory I.B.S.A. (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii – przyp. tłum.).  O ile jesteśmy w stanie to wytłumaczyć, tak naprawdę proponujemy tę pracę tylko tym zborom, które poinformowały nas, że wybrały mnie na swojego Pastora.

Plan polega na zgromadzeniu Sióstr w każdym zborze, które dysponują czasem i pragną zaangażować się jako Pasterskie Pracownice w ramach tego planu. W takiej grupie oczywiście będą takie, które są bardziej zdolne wykonać pewną część pracy, ale niezdolne do wykonania innej. Dlatego dobrze byłoby, aby Siostry wybrały spośród siebie Przewodniczkę, która ma wystarczająco dużo czasu, znaczne zdolności wykonawcze oraz umysł pozwalający jej właściwie docenić i wykorzystać to stanowisko, mądrze dzieląc pracę pomiędzy siebie i innych. Zanim zostanie wybrana Przewodniczka, należy się modlić

::R5984 : strona 332::

o mądrość i wskazówki w tej sprawie. Prosiłem już Pana o szczególne błogosławieństwo dla takich zarządzeń i będę nadal to czynił. Każda Siostra niepowołana do tej służby powinna się cieszyć, że ma przywilej pozostawania w tle dla dobra sprawy i być zadowolona, pomagając innej Siostrze, która posiada odpowiedni takt i inne kwalifikacje do tej pracy. Pan patrzy na nasze serca i wynagrodzi nas stosownie do naszej wierności do Niego i do Prawdy, a nie tylko do ilości wykonanej pracy.

Działalność tego Komitetu, szczegółowo opisana w innym miejscu, będzie zasadniczo polegała na odwiedzaniu wymienionych adresów, potwierdzeniu zainteresowania, usuwaniu uprzedzeń, wypożyczaniu Wykładów Pisma Świętego itp. Celem projektu jest zainteresowanie jak największej liczby osób, aby mogły zgromadzić się w zborach – najpierw po to, aby usłyszeć o Wykresie Planu Wieków, a następnie, aby stać się regularnymi Zborami Bereańskimi. Gdy ta sprawa zostanie właściwie opracowana, Przewodniczka poprosi Starszych I.B.S.A., aby wyznaczyli w pełni kompetentnych Braci do wygłaszania wykładów z Planu Wieków. W międzyczasie Starsi Bracia powinni być już do tego czasu wybrani. Wkrótce pojawi się bezpłatne nowe wydanie Streszczenia Wykresu Planu Wieków, które okaże się dla nich pomocą. Również niebawem przygotujemy odpowiedni zapas Płóciennych Wykresów Planu Wieków przeznaczonych do takich usług.

Po wygłoszeniu wykładów z Planu Wieków i zorganizowaniu Zgromadzeń do Badań, spodziewamy się, że Starsi zboru upewnią się, czy Zgromadzenia te są regularnie obsługiwane przez zdolnych nauczycieli. Pamiętajcie o Apostolskich instrukcjach dotyczących kwalifikacji nauczyciela – „ku nauczaniu sposobny”. Nie psujcie dzieła Pańskiego przez żadne wyróżnianie lub dążenie, aby dawać albo otrzymywać cielesne zaszczyty. Niech naszym mottem we wszystkim będzie „Bóg na pierwszym miejscu”, a nasze ja i wszystkie pragnienia ciała niech będą temu podporządkowane.

Plan działa już w kilku dużych miastach i odniósł zadziwiający sukces. To dziwne, że wcześniej tego nie zauważyliśmy, jak ważne jest to dzieło. Wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy ze znaczenia tej pracy, dlatego jej nie rozpoczęliśmy, ale być może obecnie jest to działalność związana z uderzeniem wód płaszczem Eliasza. Nie sugerujemy, że to może wypełniać ten typ, ale, to może być jeden z zarysów z tym związanym.

Z takim wprowadzeniem do tej pracy pozostawiamy tę sprawę w rękach ludu Pańskiego, modląc się o Boskie błogosławieństwo dla wszystkich, którzy są gotowi na dobrowolną współpracę.

Do tego dołączamy pewne sugestie, które dotyczą metod postępowania. Z Chrześcijańską miłością, pozostaje

Wasz brat i sługa w Panu, C.T. RUSSELL.

WSKAZÓWKI DLA SŁUŻBY PASTERSKIEJ W DUŻYCH MIASTACH

List Pasterski, wysyłany czasami przez specjalnego przedstawiciela, a czasem przez Sekretarza zboru, odczytany w zborze I.B.S.A., jest zaproszeniem do spotkania wszystkich Sióstr ze zboru, które mają czas i siłę zaangażować się w opisaną pracę. Celem pierwszego spotkania powinno być wyłonienie spośród siebie tej, którą uznają, że jest wybrana przez Pana, aby służyła jako Przewodniczka oraz drugiej, aby była Sekretarzem i Skarbnikiem Pracy Pasterskiej.

(Żałujemy, że z powodu pewnego nieporozumienia nasz przedstawiciel wybrał Przewodniczki na niektórych Konwencjach, a kiedy nasz List Pasterski dotarł z wyjaśnieniem, jak należy wybierać Przewodniczkę i Sekretarkę, doszło do pewnego zamieszania. Przedstawiciele Towarzystwa są odpowiednio wybierani, ale jeśli chodzi o zbory, to do nich należy wybór i zatwierdzenie. Chociaż nie wątpimy, że w tym przypadku odpowiednie Siostry zostały wybrane, to jednak prosimy, aby Siostry w każdym zborze, głosowały w tej sprawie i poinformowały nas o wynikach głosowania).

Niewątpliwie dla zboru będzie przywilejem zebranie pewnej kwoty przeznaczonej na tę służbę, ale jeśli tak nie będzie, a ta działalność zostanie zaniechana, to w ciągu miesiąca napiszcie o tym na poniższy adres, zwracając na to szczególną uwagę w comiesięcznym, regularnym sprawozdaniu.

Wszystkie sprawozdania powinny być podpisane przez Przewodniczkę i Sekretarkę-Skarbnika. Oczywiście powinniśmy zostać natychmiast powiadomieni o waszym pierwszym spotkaniu – ilu było obecnych i kto został wybrany Przewodniczką i Sekretarką-Skarbnikiem.

Pierwsze wasze spotkanie pomoże wam zapoznać się z tą pracą i rozpalić wasz entuzjazm, a także pozwoli przedstawicielowi Pastora (jeśli będzie obecny) ocenić materiał, który (Przewodniczka – przyp. tłum.) będzie musiała jak najlepiej wykorzystać. Tam, gdzie to możliwe, wysyłamy Siostrę Genewie Sanford, aby pomogła w zorganizowaniu, skatalogowaniu i wyjaśnieniu tego, co uznaliśmy za skuteczne metody pracy. Jeśli ona będzie z wami, to powyższe wyjaśnienia nie będą tak ważne, chyba że zachowacie je dla celów informacyjnych, gdy już odjedzie. Ale jeśli z jakiegoś powodu Siostra Stanford nie będzie mogła być z wami, to pamiętajcie, że tym bardziej musicie polegać

::R5985 : strona 332::

na Panu i korzystać z waszej najlepszej mądrości, sprawiedliwości i miłości we wszystkich przygotowaniach. „Nic nie czyniąc spornie, albo przez próżną chwałę”.

NA DRUGIM SPOTKANIU

To spotkanie nie powinno być długo odkładane – „Kuj żelazo, póki gorące”. Nasi przedstawiciele pamiętają, że aby uzyskać najlepszy rezultat, we wszystkim potrzebny jest system. Przed drugim spotkaniem Przewodniczka powinna kupić cztery mapy miasta tak wyraźne i dokładne jak to tylko możliwe oraz cztery spisy z ulicami miasta, czerwony i niebieski ołówek, oraz kilka sztywnych podkładek do pisania. Przewodniczka powinna sama przygotować pierwszą mapę, a następnie przekazać ją jako wzór dla sióstr, które będą mogły przygotować pozostałe trzy mapy.

W zależności od zabudowy waszego miasta jednym kolorem podzielcie swoje miasto na osiedla po około dziesięć bloków w jedną stronę i piętnaście w drugą lub 12 x 12 lub 5 x 25, w zależności od zabudowy waszego miasta. Po podzieleniu mapy ponumerujcie różne osiedla innym kolorem.

Siostry będą mogły zlokalizować na mapach niektóre nazwiska, które zostały podane na kartach dostarczonych przez Towarzystwo. Po znalezieniu dzielnicy, do której te adresy należą, numer powinien być wyraźnie zaznaczony kolorowym ołówkiem na karcie. Inne nazwiska będą do was wysłane w zbiorczym spisie, dlatego każde z nich musi być przepisane do małego bloczku, a z kolei każdy adres zaznaczony kolorową cyfrą określającą dzielnicę, do której należy.

Tanie fiszki mogą być wycięte ze sztywnego papieru listowego na dogodne rozmiary, podobne do małych pocztówek. Nie przepisujcie od razu nazwisk z kart DRAMY lub innej notatki czy adresu do fiszki. Jedynie odszukajcie adresy i dzielnice. Kiedy zainteresowanie zostanie potwierdzone, adres może być przeniesiony do fiszki.

Zapiszcie adres każdej Siostry w zgromadzeniu i niech to będzie początek fiszek, a czerwony krzyżyk w rogu będzie oznaczał, że jest ona w Prawdzie. Jej dzielnica powinna być również zaznaczona na mapie, a mały „x” powinien wskazywać w przybliżeniu lokalizację jej domu.

Przewodniczka powinna wybrać siostry usługujące w Osiedlu, wykorzystując ich zdolności i nie okazując stronniczości. Najlepiej, gdyby przydzieliła każdej usługującej siostrze dzielnicę, w której ona sama mieszka, jako obszar jej działania lub inną najbliższą okolicę.

Jeśli jest wiele sióstr usługujących to niech jedna, w każdej dzielnicy, wypożycza książki, a druga niech skorzysta z adresów, aby umówić się na spotkanie. Jeśli nie ma zbyt wiele sióstr, to najpierw spotykajcie się z zainteresowanymi, a wypożyczanie książek zostawcie na później, chyba że osoba odwiedzana nie ma książek i będzie chciała wypożyczyć tom.

Siostry powinny zgłaszać się do Przewodniczki w ciągu tygodnia, ponieważ może się okazać, że niektóre zachorowały, inne nie miały czasu, a inne mogły się podłamać i nie były w stanie służyć, a jeszcze inne wciąż mogą potrzebować dalszych wyjaśnień i pomocy. Napiszcie życzliwy list do każdej siostry, która nie zgłosiła się w ciągu tygodnia i zachęcajcie ją, wyrażając uznanie dla tego, co już zrobiła i nadzieję, że będzie dalej służyć. Jeśli czegoś do końca nie rozumie, to zapewnijcie ją, że z przyjemnością wszystko jej wytłumaczycie.  Zadbajcie o to, aby każdy dział służby był w pełni wykorzystany.

Gdy Siostry zakończą swoje spotkanie w dzielnicy, to karty z adresami lub inne adresy, na których odnotowano brak zainteresowania, powinny być zniszczone przez Przewodniczkę. Następnie należy zapisać na fiszkach trzy kopie adresów tych osób, które wykazują jakieś zainteresowanie. Jedna kopia przeznaczona do swojego archiwum, druga do biura w Brooklynie a kolejna, dla siostry, która skorzysta z niego, w odpowiedniej dzielnicy. Poproście Siostry, aby nie zagubiły żadnej karty z adresami. To przepisywanie należy wykonać tak szybko, jak to możliwe.

Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia tej pracy niektóre dzielnice powinny być przygotowane do wykładów z Wykresu Planu Wieków. Z wielką Chrześcijańską miłością pozostaje,

Wasz brat i sługa w Panu, C.T. RUSSELL.

N.B. (N.B. to skrót łacińskiego „nota bene” – przyp. tłum.). Będziemy dostarczać wam co miesiąc niewypełnione formularze, które prosimy przesłać do Brooklynu pod koniec każdego miesiąca, na adres:

DZIAŁ PRACY PASTERSKIEJ,
c/o Mrs. Genewie Sanford,
122 Columbia Hts., Brooklyn, N.Y.

WSKAZÓWKI DLA USŁUGUJĄCYCH W DZIELNICACH, KTÓRE DOTYCZĄ PRACY PASTERSKIEJ

Ułóżcie alfabetycznie swoje karty i notatki z adresami. Przepiszcie je po kolei – alfabetycznie – do swojego notesu, pozostawiając miejsce na cztery lub pięć nazwisk pod każdą literą. Następnie

::R5985 : strona 333::

możecie zmienić kolejność kart, po to, aby usprawnić składanie wizyt. Jeśli któreś nazwiska nie są wyraźne, to przepiszcie je ponownie.

Jeśli to możliwe zapiszcie, co taka osoba już poznała z literatury Prawdy i wtedy będzie to dla was wskazówką, o czym z nią rozmawiać. Gdy spotykacie się, ułóżcie karty tak, aby zaoszczędzić swój czas.  Po każdych odwiedzinach krótko zanotujcie,  na przykład: „Zainteresowani; wezmą udział w wykładach na temat Wykresu Planu Wieków” lub „Niezainteresowany” lub „Przeniesiony” itp. Te informacje przekażcie na każdej karcie Przewodniczce raz na dwa tygodnie, aby mogła je zamieścić w swojej teczce, niszcząc te, na których zostało napisane „Przeniesiony” lub „Brak zainteresowania”.

Pomimo tego, że tymi spotkaniami będą opiekować się Starsi ze zboru I.B.S.A., chcemy nadal pozostawać z wami w kontakcie.

Z tego powodu prosimy o cotygodniowe przesyłanie do Przewodniczki liczby uczestników oraz wszelkich innych informacji, które mogłyby okazać się pomocne, a także nazwisk wszystkich, którzy kupili książki. Pamiętajcie jednak, że chociaż dobrze jest, aby ludzie kupowali książki, ponieważ wtedy z większą uwagą będą je czytać – to jednak nic co sugerowałoby sprzedaż Prawdy nie powinno być aprobowane. Zamiast sprawiać wrażenie, że próbujemy sprzedawać książki, proponujmy ich wypożyczenie, ale jeśli jakaś osoba woli je zakupić, oczywiście chętnie to uczynimy.

PRACA POZYSKIWANIA Na Osiedlu

„Dzień dobry! Czy mieszka tu pani Wood?”

„Tak”.

„Moja wizyta związana jest z Objazdową Biblioteką Domowego Studiowania Biblii. Jakiś czas temu przypomniałam sobie, że jest pani nią zainteresowana. Jeśli pani pozwoli, to chciałabym o tym porozmawiać”.

Po zaproszeniu powiedz:

„Pani Wood, przypuszczam, że zakupiła pani wszystkie książki Wykładów Pisma Świętego? Czy mogę dowiedzieć się, czy one panią zainteresowały?”.

To jest jeden z przykładów, jak rozpocząć rozmowę, która oczywiście powinna się różnić w zależności od tego, co zanotowałaś w karcie. To, co powiesz dalej, będzie zależało od sytuacji, jaka się pojawi. Być może usłyszysz sugestię lub wzmiankę, że osoba ta nie znalazła niczego, co mogłoby ją zainteresować, ale że zna pewne osoby, które są bardzo zainteresowane. Dzięki temu zdobędziesz adresy innych osób i być może dzięki tej krótkiej i mądrej rozmowie obudzisz zainteresowanie u tej osoby, z którą rozmawiasz. Ewentualnym problemem może być uprzedzenie, oszczerstwo lub wprowadzenie w błąd. Taka okazja, aby korygować fałszywe odczucia, jest bardzo cenna. Każda usługująca powinna gorliwie i zawsze modlić się o mądrość pochodzącą z Góry, aby właściwie te rzeczy przedstawić, oraz o łaskę od Pana – o łagodność, cierpliwość, miłość w sercu – aby jej słowa były jak przyjemna woń i namaszczający olejek dla wszystkich, którzy są w harmonii ze sprawiedliwością.

Jeśli ta pani nie ma książek, to możesz jej zaproponować, aby wypożyczyła tomy. Powiedz jej, że wkrótce w tej dzielnicy zostaną wygłoszone wykłady z Wykresu Planu Wieków o „Boskim Planie”. Wyjaśnij jej, w jaki sposób WYKRES WIEKÓW pomaga zrozumieć Biblię, aby stała się ona nową księgą. Zapewnij ją, że chociaż ten tom różni się od innych religijnych książek, to gdy go wypożyczy, na pewno pobudzi on jej zainteresowanie. Cytuje rozdział i werset, tłumacząc, że jest to naprawdę Przesłanie Bożego Słowa, choć różni się od tego, co niektórzy z nas przypuszczali. Zapytaj, czy jeśli będą organizowane wykłady na temat Wykresu Planu Wieków, to czy zechce być o tym poinformowana. W innym miejscu zamieszczamy kilka uwag, zwłaszcza o wypożyczaniu książek, do których mamy dostęp. Wychodząc, wyraź nadzieję, że przy następnej rozmowie okaże się, że już je przeczytała i jest nimi głęboko zainteresowana.

Zanim przejdziecie do następnego spotkania, zapiszcie zwięźle, co się wydarzyło w swoim adresowym notatniku. Przy okazji radzimy, abyście dbały o swoje notatki, z osiedlowymi adresami, szczególnie o te, w których są zapisane osoby na tyle zainteresowane, aby wziąć udział w wykładach na temat Wykresu Planu Wieków. Gdy szukacie odpowiedniego miejsca na spotkanie, pozwólcie, aby Pan tym pokierował i znalazł się ktoś, kto wyrazi zainteresowanie a jego duży gościnny pokój lub salon będzie dogodnym miejscem na spotkanie. Wtedy możecie powiedzieć: „Jeśli zechce pani tutaj urządzić spotkanie, to myślę, że ten pokój jest w sam raz, ale nie mam pewności czy będzie on dobrym miejscem na takie zebranie. Dlatego będę zadowolona, jeśli pani to przemyśli, a ja będę mogła zapisać, że chce pani, aby to spotkanie się tutaj odbyło”.

Powiedz Przewodniczce o tym, jakie znalazłaś miejsce i kiedy zostanie zorganizowane spotkanie. Przewodniczka, z kolei niech pozostanie w kontakcie ze Starszymi Zboru aż do ostatecznego rozstrzygnięcia tego tematu.

::R5986 : strona 333::                                                                              

Gdy tylko decyzja dotycząca wykładów z Wykresu Planu Wieków zostanie podjęta, zawiadomcie o tym ponownie tych, którzy wydają się nimi zainteresowani. Powiedzcie im o powziętych ustaleniach i zapytajcie, czy możecie się ich spodziewać. Dodatkowo napiszcie pocztówkę do każdej z tych osób, aby dotarła do nich dzień przed spotkaniem. Treść może brzmieć mniej więcej tak: „Piszę do pani, aby przypomnieć o naszym jutrzejszym spotkaniu, w czwartek wieczorem, aby wysłuchać wykładu na temat WYKRESU PLANU WIEKÓW w domu pani Wood, przy ulicy West Charles 122, o 19:30. Zauważyłam, że pani dom znajduje się około dziewięciu przecznic od domu pani Wood. Proszę skorzystać z tramwaju, który jedzie ulicą Fulton; będzie pani mogła do niego wsiąść w pobliżu i wysiąść na ulicy East. Pozdrawiam itp.” – Podpisano.

Powinnaś przybyć na każdy wykład z Wykresu Planu Wieków, odbywający się w twojej dzielnicy i odwiedzać zainteresowanych, aby potrzymać ich zainteresowanie, choć wizyty nie muszą być zbyt długie. Wysyłaj również co tydzień pocztówkę – przypomnienie.

Na zakończenie wykładów z Wykresu Planu Wieków zorganizujcie spotkanie, na którym będzie można zadawać pytania związane z Wykresem Planu Wieków; powinien o tym poinformować sam wykładowca. Należy mieć nadzieję, że Starsi wybiorą tylko mądrych i zdolnych Braci do tej ważnej usługi. Jeśli większość z obecnych tego zapragnie, to na takim spotkaniu można zaproponować, aby rozpocząć Badanie Bereańskie Pierwszego Tomu.

W międzyczasie dowiedzcie się, czy jest jakaś życzliwa osoba, która zechciałaby, aby w jej domu odbyły się Badania Bereańskie. Jeśli nikt się nie zgodzi, aby udostępnić swoje mieszkanie na wykłady z Wykresu Planu Wieków, to w tedy Badania Bereańskie, powinny raczej być zorganizowane w domu jednego ze Studentów Biblii. Niech głosowanie nad Badaniem Bereańskim Pierwszego Tomu odbędzie się na Zebraniu Pytań, gdy spotkacie się po raz czwarty na wieczornym wykładzie z Wykresu Planu Wieków.

Gdy Zgromadzenie Bereańskie zostanie właściwie zorganizowane, to uznajcie, że jest niezależne i jeśli pojawi się inna ważna praca, to możecie poczuć się wolni, ale nie zrywajcie kontaktów z tym Zgromadzeniem. Jeśli ktoś z jej członków nie będzie obecny przez dwa tygodnie, powinniście spotkać się z nim, zanim odbędzie się trzecie zebranie.

Takie Zgromadzenia, gdy tylko zaczynają okazywać zainteresowanie, powinny być informowane o wszystkich wykładach publicznych, aby zapoznały się z programem Zboru I.B.S.A. Początkowo dobrze byłoby, gdyby na zebraniach Wykładów z Wykresu Planu Wieków i Badań Bereańskich, było tylko kilku dojrzałych Studentów Biblii, wtedy nowo przybyłe osoby nie będą czuły się skrępowane. Również nie będzie zbyt tłoczno, dlatego takie osoby będą mogły swobodnie zadawać pytania, nie narażając się na zająknięcia. W wykładzie i przewodniczeniu niech usłuży jeden doświadczony Brat, wybrany przez Starszych.

Radzimy, aby przed rozpoczęciem ani w czasie wykładu z Wykresu Planu Wieków nie śpiewać. Jednak każde spotkanie można rozpocząć stosowną krótką modlitwą. Spotkania powinny zacząć się od razu i nie trwać dłużej, jak godzinę. Proszę, aby zwrócić na to uwagę prowadzącemu.

Wtedy, gdy spotykacie się na omówienie Wykresu Planu Wieków, nigdy niczego nie sprzedawajcie; weźcie pod uwagę, że obecni są zaproszonymi gośćmi. Jeśli nie nabyli książek, to ich domy będą właściwym miejscem, aby mogli je zakupić.

Wszystkie takie Zgromadzenia będą mogły być zaopatrzone w bezpłatne książki pytań przez Towarzystwo za pośrednictwem Przewodniczki.

Każda usługująca powinna mieć przy sobie, w czasie pierwszej wizyty na osiedlu, pierwszy tom Wykładów Pisma Świętego, po to, aby mogła się do niego odnieść, mówiąc: „Tu są Wykłady, które zainteresują panią tematami biblijnymi”. Wtedy będziecie mieli okazje, aby coś powiedzieć na temat tej książki, oferując wypożyczenie, jeśli słuchacze będą zainteresowani.

Składajcie sprawozdania osobiście lub listownie, przynajmniej raz na dwa tygodnie, do Pasterskiej Przewodniczki i co tydzień podczas trwania wykładów.

Jeśli potrzebujecie pomocy, to nie próbujcie sami wybierać współpracownika, ale przekażcie tę sprawę Pasterskiej Przewodniczce, która ponosi pełną odpowiedzialność.

Odwiedzajcie Siostry należące do Studentów Biblii mieszkające w waszej dzielnicy. Mogą one udzielić pewnych informacji, ale nie pozwólcie, aby takie rozmowy były przyziemnymi pogawędkami lub zwykłymi plotkami, lecz rzetelnie wykonujcie swoją służbę i bądźcie przykładni. Jeśli nadarzy się okazja, dobrze by było pomodlić się z taką Siostrą. Jeśli taka Siostra nie jest zaangażowana w żadnej służbie, ale ma czas, to zapamiętajcie do czego, waszym zdaniem, najlepiej się nadaje i zwróćcie na to uwagę Przewodniczce. Podajcie szczegółowe informacje, czy ma ona czas,

::R5986 : strona 334::

zdrowie, aktywność, wiek, kolor skóry, czy jest w związku małżeńskim, czy jest wolna itp. Również, jaki jest jej stan duchowy, czy jest dobrze ugruntowana w Prawdzie i zdolna do jej głoszenia. Zwróćcie uwagę, czy ta Siostra jest bierna, zniechęcona, czy od niedawna w Prawdzie. Pozwólcie, aby te informacje dotarły do was w sposób jak najbardziej naturalny, bez nudnego czy szczegółowego przesłuchania. Zauważcie również, czy ma ona łagodne usposobienie, czy wręcz przeciwnie.

Te informacje mogą być cenne dla Przewodniczki, gdy w przyszłości będzie wybierać ona odpowiednie osoby na spotkania, aby czytały jednostkom chorym lub upośledzonym, składały traktaty, albo rozpowszechniały dobrowolnie materiały do Wykładów z Wykresu Planu Wieków, Dramy, Wykładów Publicznych itp.

Zawsze pamiętajcie o swoim przywileju, aby zachęcać Siostry w Prawdzie i wszystkich, z którymi się kontaktujecie, odnosząc się do chwalebnego Boskiego Planu i naszych wspaniałych sposobności i przywilejów.

Chociaż wypożyczanie książek jest całkowicie odrębnym dziełem, od tego opisanego powyżej, to jednak tam, gdzie jest wielu pomocników, a mało adresów, usługująca na osiedlu może uzyskać zgodę Przewodniczki, aby wzięła udział w dziele wypożyczania książek, o którym piszemy w innym miejscu.

Podkreślamy jak ważne jest zupełne poświęcenie serca i życia dla Pana przed podjęciem takiej pracy – zanim będzie ona mogła być przyjęta i przyjemna w oczach Pana. Zatem poświęcenie powinno być odnawiane. Każdego ranka powinniśmy oczekiwać Boskiego błogosławieństwa i czekać na Jego kierownictwo, a każdego wieczoru raport o naszych wysiłkach, niepowodzeniach i pragnieniach powinien być przekazany naszej chwalebnej Głowie, abyśmy mogli znaleźć łaskę ku pomocy w czasie potrzeby. Wszyscy odwiedzani powinni być pod wrażeniem okazywanego przez nas Ducha Świętej Miłości, aby świadczyć, że tylko on pobudził nas do złożenia tej wizyty. Powinniśmy współczuć wszystkim, którzy mają dobre pragnienia, w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu, również i tym, którzy są głęboko związani z nominalnym chrześcijaństwem, ponieważ cieszymy się, gdy są poważnie zainteresowani rzeczami wyższymi. Również i z tymi współczujemy, którzy odwrócili się od nominalnego chrześcijaństwa, ponieważ wiemy, jak trudno jest zachować wiarę w obecnych warunkach w kościele oraz i z tymi, którzy zostali uprzedzeni, ale nie jesteśmy tym zaskoczeni i zdecydowanie wolimy uprzedzenie od letargu.

Wasz wierny Sługa, C.T. RUSSELL.                                                                 

Następne poszerzenie pracy pasterskiej

Może wydawać się, że zbyt wcześnie zachęcamy do rozszerzenia pracy poza duże miasta, do mniejszych miasteczek i wsi. Uważamy jednak, że najlepiej będzie to zaplanować, abyśmy mogli, pracując razem, dążyć do jednego celu i szukać wszędzie Boskich klejnotów.

Sugerujemy, aby Pasterska Przewodniczka i Starsi w każdym dużym zborze I.B.S.A. byli gotowi do współpracy, w miarę Boskiej opatrzności, z mniejszymi zborami w promieniu – powiedzmy czterdziestu mil (ok. 64 km – przyp. tłum.). Po dobrym zorganizowaniu pracy w waszym mieście oraz zaangażowaniu wszystkich – gdy organizowane są wykłady z Wykresu Planu Wieków i prowadzone są Badania Biblii – wtedy możecie udać się do innych miejsc, poza waszym miastem, aby im pomóc.

Niektóre mniejsze zgromadzenia mogą skorzystać z naszych rad, wykorzystując je do swoich specyficznych warunków, a niektóre pominąć. Takim, które nie są w stanie tego uczynić, zalecamy, aby zwróciły się do nas lub do większych zborów, gdy będą potrzebować rady lub wsparcia. Wtedy i wy będziecie nadawać się do tej służby. Jednak nigdy nie zapominajmy o Pańskim zarządzeniu – że każdy zbór odpowiada za swoje własne sprawy i tylko wówczas, gdy poprosi lub zażyczy sobie, to inny zbór może ingerować lub ją wspierać. Zatem poszerzanie pracy może najlepiej przebiegać w miastach, gdzie nie ma grup badaczy – to wtedy EUREKA DRAMA może posłużyć do otwarcia drzwi.

Przewodniczka I MAŁE SĄSIADUJĄCE ZBORY

Korespondencję z prośbą o pomoc w rozpoczęciu takiej pracy należy przesłać do KOMITETU PRACY PASTERSKIEJ, na adres Pani Genewie Sanford, 122 Columbia High, Brooklyn, N.Y. Siostra Stanford lub pod jej nieobecność ktoś upoważniony, skontaktuje się z większym ośrodkiem pracy w pobliżu pytającego i postara się zapewnić na początek niezbędną pomoc, instrukcje itp. Jednak dzieło to powinno być prowadzone praktycznie tak samo, jak w większych ośrodkach, tylko z takimi zmianami, które będą konieczne.

OSIEDLOWE WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Ważnym aspektem szeroko podejmowanej obecnie pracy Pasterskiej jest wypożyczanie Wykładów Pisma Świętego. Zalecamy, aby tylko Tom I był ogólnie rozpowszechniany. Oczywiście, powinniśmy być zadowoleni, gdy wypożyczamy inne tomy, jeśli takie jest życzenie. Mamy nadzieję, że wzrośnie zainteresowanie, które ostatecznie doprowadzi do tego, że wielu chętnie zakupi cały komplet tomów Wykładów Pisma Świętego. Odkąd są one sprzedawane po tak niskiej cenie – poniżej kosztu druku – nikt nie może pomyśleć, że mamy jakiś wyrachowany cel w związku z ich sprzedażą. Możemy opublikować wydanie zwykłe albo karatol, lecz pod pewnymi względami zalecamy to drugie, jest poręczniejsze i dlatego spotyka się ono z większym zainteresowaniem. Niemniej jednak niektórzy mogą preferować inne wydanie, ponieważ jest łatwiejsze do czytania przez starsze osoby.

Przewodniczący lub księgarz, dowolnej płci, może być wybrany przez zbór. Z tego powodu, że książki są ciężkie to brat, który ma magazyn lub sklep, jest często proponowany na księgarza. Zapasy książek powinny być przechowywane w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich pracowników.

::R5987 : strona 334::

Zbór powinien zakupić tyle tomów, ile pragnie wykorzystać. Cena trzech tomów według stawki kolporterskiej to 25c. za egzemplarz i 30c. za każdy z kolejnych trzech tomów (po 50 w paczce), plus opłata za wysyłki. Każdy tom powinien mieć swój numer – dowolnie wybrany, który może równie dobrze zaczynać się od 500. Wyraźne oznaczenie kodem papierowej okładki ułatwi odszukanie wydawanych książek i wypożyczenie ich każdemu zainteresowanemu.

Aby osoby odwiedzane nie pomyślały, że wypożyczane książki są przeznaczone na cele charytatywne, to założyliśmy Objazdową Bibliotekę Domowych Studiów Biblijnych. Gdybyśmy tego nie zrobili, to wielu mogłoby się obrazić i powiedzieć: „My przecież możemy kupić wszystkie książki, jakie potrzebujemy” albo „Możemy wypożyczyć każdą książkę, jaką tylko zapragniemy z Publicznej Biblioteki”.

Tom powinien być wypożyczony na dwa tygodnie, a wtedy siostra odwiedzająca powinna go odebrać. Oczywiście, jeśli okaże się, że jest pewne zainteresowanie i z jakiegoś powodu nie został jeszcze przeczytany, to wypożyczenie może być przedłużone. Zapiszcie datę, kiedy książka została wypożyczona i wyślijcie comiesięczne sprawozdanie do Działu Zborowej Biblioteki, a także do Pasterskiej Przewodniczki.

Zachęta do wypożyczania książek

„Moja wizyta związana jest z OBJAZDOWĄ BIBLIOTEKĄ DOMOWYCH STUDIÓW BIBLIJNYCH. Chciałabym z panią o tym porozmawiać i zaprosić do współpracy. Ten ruch jest zorganizowanym wysiłkiem dla tych wszystkich, którzy kochają Biblię, aby umożliwić im odkrycie jej tajemnic – aby ta wielka Boska Księga stała się nareszcie zrozumiała.

Przyniosłam ze sobą niewielki tom zawierający szesnaście Wykładów, które opisują Boski Plan Wieków. Jeśli interesuje się pani Biblią, chętnie go pożyczę”.

Po przyjęciu propozycji powiedz:

„Jeśli teraz skorzysta pani z jednego wykładu dziennie, to ukończy ten tom w dwa tygodnie, razem z dodatkowymi Badaniami w niedzielę. Do tego czasu tak dobrze pozna pani Boski Plan Wieków, że będzie mogła jasno zrozumieć jego różne części. Czy jest pani skłonna przeczytać jeden wykład dziennie, gdyby miała pewność, że za dwa tygodnie zrozumie Boże zamierzenia wobec siebie i całego świata?”

„Tak!”

„Właśnie to pani gwarantuję! Ale proszę pamiętać, że moje zapewnienie opiera się na obietnicy, że będzie pani, prawie przez pół godziny, codziennie go studiowała”.

Ta praca w żaden sposób nie koliduje z ogólną pracą kolporterską, a wypożyczająca jest w pełni upoważniona do przyjmowania zamówień na książki w dowolnym momencie, ale należy pamiętać, że to nie jest jej wyłączne zajęcie.

KILKA ZADANYCH PYTAŃ

Korzystamy z okazji, aby odpowiedzieć publicznie na kilka pytań, które otrzymaliśmy na temat tej pracy.

(1) Czy Bracia powinni również angażować się do tej pracy?

Nie zaprosiliśmy Braci, aby wzięli w niej udział, ponieważ wierzymy, że są inne sprawy, które oni mogą wykonać, a których Siostry nie mogą uczynić. Poza tym, chociaż zdarza się, że Siostry są nietaktowne i mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku w tym Pasterskim Dziele, to jednak wierzymy, że w większości Siostry są z urodzenia uzdolnione, aby okazywać więcej taktu niż Bracia, a nawet bardziej niż oni, chociaż są oczywiście Bracia, którzy są bardzo zaradni i bardzo mądrzy. Mówimy o tym jedynie ogólnie i wierzymy, że Siostry lepiej nadają się do tej służby niż Bracia, a to pozwala im w szczególny sposób służyć dla Króla.

(2) Czy jest to zgodne z Pismem Świętym, że Pastor wybiera Siostrę, która będzie jego Przewodnikiem w takim dziele?

Wierzymy, że jest to w pełnej harmonii z naukami Pana i że Siostry mogą wykonać to dzieło. Wszyscy, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak wcześniej wykazano, są namaszczeni, aby głosić Ewangelię. Pan przez Św.

::R5987 : strona 335::

Pawła uznał za stosowne ograniczyć Siostrom zakres głoszenia, aby nie miało ono charakteru publicznego i aby nie była ona traktowana jak nauczyciel w Kościele. Nic jednak nie przeszkadza, aby pełniły osobiście Prace Pasterską, tak jak to proponujemy.

(3) Jaka powinna być właściwa procedura po zorganizowaniu przez Siostry Zgromadzeń do studiowania Biblii, gdyby w Zborze nie było poświęconego Brata lub nikt nie miałby kwalifikacji, aby wygłosić temat o Boskim Planie Wieków lub inne przemówienie?

W takim przypadku można zapytać jakiś pobliski zbór, czy jeden z jej Starszych mógłby dodatkowo udzielić pomocy. Jeśli w pobliżu nie będzie żadnego zboru lub nikt nie będzie mógł dodatkowo udzielić jej pomocy, Pasterz upoważni Siostry do wybrania spomiędzy siebie jednej, jako swoją przedstawicielkę, aby wygłosiła wykład o Boskim Planie Wieków, a następnie, rozpoczęła Bereańskie Studiowanie Biblii. Powinna wypełniać swoje obowiązki z nakrytą głową, wyjaśniając słuchaczom, co to oznacza i oświadczając, że dlatego służy, ponieważ jest to konieczne, dopóki jakiś poświęcony brat nie zdobędzie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, aby zostać prowadzącym. Ponadto powinna przypomnieć wszystkim obecnym, że Apostoł uczy, że Siostry nie mają nauczać w Kościele i że takie zgromadzenie, dopiero co zainteresowanych, nie jest traktowane jak zorganizowane zgromadzenie Studentów Biblii czy zbór lub Ciało Chrystusowe, ale jedynie jako początkujące, które jak mamy nadzieję, szybko rozwinie się do dojrzałości.

(4) Czy niektórzy z młodszych Braci powinni wdrażać się, od czasu do czasu, do tej pracy i przemawiać do rozwiniętego zboru?

Z pewnością nowicjusze nie powinni być kierowani do tej pracy. Dobre intencje liczą się przed Panem, obejmując serca, lecz potrzeba więcej niż dobrych intencji, aby Mu służyć, zgodnie z instrukcjami Słowa. Tylko ci, którzy wykazują zdolności do publicznego przemawiania, a ponadto dobrze znają Prawdę i potrafią jej nauczyć – tylko tacy powinni być skierowani do tak ważnej pracy z zainteresowanymi osobami, które dopiero niedawno poznały Prawdę, a ich zrozumienie jest niewielkie i mogą mniej lub bardziej być uprzedzeni przez błąd. Najbardziej utalentowany w zborze, nie będzie zbyt dobry w tej służbie.

Dodatkowo powiedzmy, że zaproszenie początkujących nowicjuszy, aby wygłosili w takim zborze wykład publiczny w niedzielę lub kiedy indziej, będzie całkowicie błędne. Lud Pański nie powinien się nudzić bardziej niż publiczność. Tacy Bracia, którzy wykazują się pewnym talentem, powinni być zachęcani do studiowania i ćwiczenia, aby ćwiczyć na sobie, a nie na innych. Już zaleciliśmy i powtarzamy, aby mniej rozwinięci Bracia, którzy czują, że mają talent do Pańskiej służby, byli zachęcani do samodzielnej wypowiedzi na spotkaniu. Wtedy niech jakiś Starszy Brat po wysłuchaniu, oceni ich i uprzejmie zwróci im uwagę – na sposób wypowiedzi, głos, ton, zrozumienie doktryny, logikę itp. Członkowie zboru powinni się wzajemnie oceniać, ale niezbyt surowo, aby nie zniechęcać pokornych do dalszych wysiłków.

Polecamy wykłady z Wykresu Planu Wieków. W jaki sposób przedstawiać Boski Plan jest jednym z najlepszych ćwiczeń dla początkujących, ono jest najlepszym sposobem nauki dla nowicjuszy. Należy ich zachęcać, aby dokładnie poznawali zarysy Wykresu Planu Wieków i potrafili je wytłumaczyć. Po wysłuchaniu tych trzech zarysów słuchacze powinni być zaproszeni, aby popołudniu w czasie czwartego spotkania, zadać pytania do każdego etapu Boskiego Planu, przedstawionego na wykresie, a kompetentny nauczyciel powinien być w stanie odpowiedzieć na każde ich pytanie. Aby spełnić te wymagania, nie można być początkującym, a nawet dojrzały lud Boży dobrze zrobi, gdy będzie studiował i nieustanie ćwiczył swoje umysły.

Chociaż wysłaliśmy list o Pracy Pozamiejscowej, uważamy, że nie należy podejmować żadnych prób poza granicami miasta, w którym znajduje się zbór, dopóki takie miasto nie zostanie dokładnie rozpoznane. Wolelibyśmy nie wysyłać tego listu teraz, ale uważamy to za właściwe, aby wszyscy drodzy przyjaciele mieli tą sprawę dobrze wyjaśnioną, zanim o tym pomyślą, a jeśli są wierni, to poznają szerzej możliwości, które mogą napotkać w stosownym czasie.

NOWE SPOSOBNOŚCI SŁUŻBY

Wielu drogich przyjaciół zdziwiło się, gdy odkryło pewne okazje, jakie ta praca otwiera. Przekonujemy się, że wielu, którzy choć trochę zasmakowali w Prawdzie, bardzo chętnie będą uczestniczyć w spotkaniach, interesujących wykładach z Wykresu Planu Wieków o Boskim Planie przedstawionym w Biblii, jednak niektórzy nie będą wystarczająco zainteresowani, aby podjąć się specjalnej lektury. Kto zaczyna interesować się wykładami z Wykresu Planu Wieków, zazwyczaj zaczyna interesować się czytaniem. Wszystkie te rozmowy powinny być prowadzone po to, aby rozpoznać, jak ważne jest Studiowanie Biblii, aby z niej skorzystać i zdobyć Klucz do Biblii. Oni wiedzą i my wszyscy wiemy, że Biblia jest w rękach ludzi od ponad stu lat, oni starają się ją poznać i czytają każdy werset po wersecie, z każdego rozdziału, ale to tak zwane studiowanie Biblii, we wszystkich denominacjach, przynosi nikły rezultat.

Niewielu, poza Studentami Biblii, może naprawdę odpowiedzieć na wszelkie pytania Biblijne. Gdy nauczyliśmy się jak studiować Biblię, kontynuujmy ten sposób i pomóżmy innym, aby czynili podobnie. Niemniej, jednak jeśli są tacy, którzy jeszcze nie przekonali się o głupocie starej metody studiowania Biblii, nie powinniśmy im przeszkadzać, ale życzmy im powodzenia, a my sami powinniśmy postępować w taki sposób, w jaki Pan nas pobłogosławił i nadal nam błogosławi.

BLISKIE UDERZENIE JORDANU

Drodzy Bracia i Siostry, myślimy, że to wielkie dzieło jest przed nami i w miarę, jak się do niego przygotujemy, Pan będzie zadowolony, błogosławiąc nasz

::R5988 : strona 335::

udział w nim. Niektórzy mogą mieć udział w rozmowach, wykorzystując zebrane już adresy. Inni mogą mieć udział, wygłaszając wykłady na temat wykresu, a inni mogą mieć udział, przewodnicząc w badaniu Bereańskim. Drodzy Bracia, nie zapominajmy, że musimy być pokorni. Pan nie ma pożytku z dumnych i samowystarczalnych, ani w obecnym Wieku w nauczaniu i budowaniu Kościoła, ani w przyszłym Wieku w nauczaniu i podnoszeniu świata. Pismo Święte zapewnia nas, w niewątpliwy sposób, że Pan pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Apostoł mówi: „Uniżajcież się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego” (1 Piotra 5:6); „Bo wszelki, kto się wywyższa, poniżony będzie, a kto się poniża, wywyższony będzie” – Łuk. 14:11.

Nie zapominajmy, jak ważną jest wiedza. Kto jasno nie rozumie, ten jasno nikogo nie nauczy.

Na koniec pamiętajmy, że wiedza bez pokory może nadymać. Powinniśmy wzrastać pod wpływem ofiarnej miłości. Drodzy przyjaciele, bądźmy wszyscy jeszcze bardziej przygotowani – bliżej Pana i gotowi do Jego służby. Z pewnością uderzenie Jordanu nie jest daleko. Czy chcemy wziąć w nim udział? Podobnie jak Eliasz uderzył, tak i wszyscy, którzy należą do Klasy Eliasza, będą mogli to uczynić.

====================

— 1 listopada 1916 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.