R5896-147 Intrygi Przeciwnika – jak je pokonać

Zmień język 

:: R5896: strona 147 ::

INTRYGI PRZECIWNIKA – JAK JE POKONAĆ

„[…] dajcie odpór dyjabłu, a uciecze od was” – Jak. 4:7.

SŁOWO Diabeł przedstawia tego, który przez bezbożną ambicję stał się pierwszym przeciwnikiem Boga, usiłując ustanowić rząd rywalizujący z rządem Wszechmocnego. To było powodem, dla którego został strącony z Nieba i odcięty od wszelkiej społeczności ze świętymi istotami. Jego imię, Jutrzenka, jaśniejący, zostało zmienione na Szatan, czyli nienawidzący, oskarżyciel. Ten, którego kiedyś zwano, „który wschodzisz rano” stał się Księciem i „dzierżawcą świata ciemności” (Iz. 14:12–16; Efez. 6:11,12). On nie tylko wyrządził sobie krzywdę i przestał być aniołem światłości, „gwiazdą poranną”, ale namawiał do zła i stał się przywódcą tego zła. Pismo Święte opisuje, że udało mu się odprowadzić od Boga nie tylko całą ludzką rodzinę, nakłaniając naszych pierwszych rodziców, aby stali się nieposłuszni, ale także doprowadzić wiele zastępów Niebiańskich aniołów do grzechu, do sprzeciwiania się Jehowie.

Na pozór może się wydawać, że Szatan zwyciężył Wszechmocnego Boga, ale tak nie jest. Bóg zawsze panował nad tą sytuacją i zamierzał dozwolić, aby całe to zamieszanie było wielką lekcją, zarówno dla aniołów, jak i ludzi. Boskim zamiarem jest, aby „czasu swego” osądzić wszystkich grzeszników, zarówno aniołów, jak i ludzi, przez taką klasę, którą On obecnie przygotowuje, jak również, aby doprowadzić do harmonii z Nim wszystkich, którzy dobrze nauczyli się lekcji o niezmierzonej grzeszności grzechu oraz pragną sprawiedliwości i posłuszeństwa. Rozumiemy, że jedynymi wyjątkami od tej reguły są Szatan i tacy, którzy mimo wysokiego poziomu oświecenia świadomie wybiorą grzech. Szatan stał się nierozerwalnie związany z grzechem, a Pismo Święte wyraźnie uczy, że zostanie on zniszczony. Podobnie jak ci, którzy są tak napełnieni jego duchem, że nie są w stanie odnowić się i pokutować, ani w Wieku Ewangelii, ani w Tysiącleciu – Żyd. 2:14; Mat. 25:41; Żyd. 6:4–6; Żyd. 10: 26–29.

Bóg obiecał wyzwolić ludzi spod mocy Szatana i jego oślepiającego wpływu. Obiecał, że otworzy wszystkie oczy ślepych, otworzy uszy głuchych i zdejmie zasłonę, jaka przykrywa wszystkie narody (2 Kor. 4:4; Iz. 35:5; Iz. 25:7,8). Dzieło to rozpocznie się wkrótce w Mesjańskim Królestwie, które Bóg postanowił założyć na ziemi pod panowaniem Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Jezus nauczył nas modlić się o to Królestwo, mówiąc: „Przyjdź Królestwo Twoje; Bądź wola Twoja na ziemi tak jak w niebie”. Kiedy to Królestwo zostanie ustanowione, Pan Jezus zwiąże „węża onego starego, który jest diabeł” łańcuchem wielkim, aby przez tysiąc lat nie zwodził już narodów, podczas gdy Chrystus będzie podnosił całą ludzkość z grzechu, degradacji i śmierci – aż do doskonałości pierwotnie utraconej w Adamie. Okres przejściowy pomiędzy upadkiem człowieka a jego wybawieniem i przywróceniem do stanu przed upadkiem został wykorzystany we wstępnych zarysach Planu Bożego, prowadząc krok po kroku do tego chwalebnego wyniku.

DWIE WYBRANE KLASY

W cieniach i typach Pan zapowiedział wielkie dzieło, które ma dokonać się dla całej ludzkości. W tych typicznych wiekach przygotowywał klasę wybranych, którzy będą panować nad światem jako „książęta po wszystkiej ziemi” podczas Tysiącletniego Królestwa. Obecnie, w Wieku Ewangelii, Bóg wybiera lub powołuje szczególną klasę, która ma być wywyższona z Chrystusem jako Boskie, duchowe istoty, aby królowali z Nim jako Jego najbliżsi współpracownicy w tym Królestwie, błogosławiąc cały świat. Oni będą pouczać tych, którzy będą odpowiedzialni za ziemską fazę Królestwa. Tymi wybranymi są szczególnie ci, którzy cierpiąc teraz z Jezusem, idą Jego śladami, aby mogli zostać wyniesieni z Nim do najwyższej godności, do której Bóg kiedykolwiek powołał Swoje inteligentne stworzenia.

Ten Kościół Chrystusowy miał otwarte oczy wcześniej niż świat, aby zobaczyć wielką różnicę między sprawiedliwością a grzechem, między charakterem Boga a charakterem Szatana. Oni bez zastrzeżeń stanęli po stronie Boga. Dlatego uciekli spod panowania wielkiego Przeciwnika Boga. On już nie jest ich Księciem. Oni są „przeniesieni z śmierci do żywota”. Bóg teraz traktuje ich jak synów.

Żaden człowiek od czasu upadku Adama nie był synem Bożym. Oni nie są ziemskimi synami Boga tak jak Adam, ale synami duchowymi. Do nich należy Powołanie Niebiańskie, wyjątkowa oferta obecnego wieku. Nadal mają oni wiele cielesnych słabości, które odziedziczyli jako członkowie upadłego rodu, ale stali się Nowymi Stworzeniami w Chrystusie, z nowymi nadziejami, nowymi celami, nowymi aspiracjami. Oni są spłodzeni z Bożego Ducha Świętego do nowej natury, aby zostać Nowymi Stworzeniami, a ich nieuniknione wady są zakryte białą szatą doskonałej sprawiedliwości ich Zbawiciela. W ten sposób przypisuje się im Jego doskonałość, aby mogli być uznani za ofiary z Chrystusem, jako członkowie Jego Ciała.

:: R5896: strona 148::

WOLA SILNĄ OBRONĄ PRZED SZATANEM

Szatan, przeciwnik Boga, który zwiódł niektórych świętych aniołów, sprzeciwia się tym, którzy uciekli z jego niewoli i trzymają się nowych nadziei i aspiracji. On nie musi atakować świata, bo oni są już pod jego kontrolą – „[…] cały świat w Tym Złym położony jest” (1 Jana 5:19, Diaglott). On atakuje tylko tych, którzy próbują się od niego uwolnić. Gdy pająk spostrzega, że mucha, którą złapał w pajęczynę, walczy i ma zamiar uwolnić się z sieci, natychmiast pośpiesznie  rozciąga wokół swojej ofiary dodatkowe pajęczyny. Podobnie Szatan, kiedy widzi, gdy ktoś z jego poddanych usiłuje uwolnić się z jego pułapki, natychmiast oplata ofiarę jeszcze mocniejszą siecią, aby w miarę możliwości zapobiec jej ucieczce.

Jednak Szatan nie może pokonać stanowczej woli człowieka. Bóg wyposażył każde stworzenie w taką obronę i kto jej nie osłabia przez uporczywe poddawanie woli złym wpływom, ten może w znacznym stopniu oprzeć się władzy grzechu i Szatana. Jednak biedna ludzkość potrzebuje Boskiej pomocy, aby całkowicie uwolnić się od tego wielkiego Przeciwnika i jego zastępów zła. Chrześcijanin nie może być pokonany, dopóki pozostaje blisko Źródła swojej mocy. Większy jest Ten, który jest po naszej stronie, niż wszystko, co może być przeciwko nam. Gdyby nadszedł czas związania Szatana, nasz Pan natychmiast by to wykonał, ale ten czas jeszcze w pełni nie nadszedł. Dzieci Boże nie powinny jednak uważać, że muszą uciekać przed Szatanem i jego zastępami. Oni nie mają takiej mocy, abyśmy musieli starać się od nich uciec. Powinniśmy raczej bronić swojego stanowiska i stanowczo przeciwstawić się ich wpływowi, wiedząc, że Bóg przy każdej pokusie obiecał i zapewnił drogę ucieczki. Dzięki tej wiedzy możemy być silni w obliczu jakiegokolwiek przeciwnika.

MAMONA – UOSOBIENIE SAMOLUBSTWA

Apostoł Paweł mówi, że walczymy nie tylko z ciałem i krwią, ale z duchową niegodziwością lub, jak czytamy na marginesie, „nikczemnymi duchami” na wyżynach niebieskich – wielką armią upadłych aniołów pod wodzą Diabła, księcia demonów (Efez. 6:12). On jest potężnym przywódcą upadłych aniołów i upadłych ludzi, mianowicie wszystkich, którzy mogą stać po stronie zła. Wielu walczy po jego stronie, ponieważ są zwiedzeni i zaślepieni. Tacy nieświadomie mu służą. Jest dwóch panów: jeden to Bóg, a drugi to Mamona. Jezus powiedział: „[…] nie możecie Bogu służyć i mamonie” (Mat. 6:24). Musimy służyć albo jednemu, albo drugiemu.

Mamona to imię starożytnego boga syryjskiego – boga bogactwa, chciwości, uosobienia światowości. Dziś mamona to duch świata, samolubstwo z jego chciwością i umiłowaniem bogactwa. Szatan promuje tego ducha mamony. Św. Paweł mówi nam, skąd możemy wiedzieć, któremu panu służymy. Mówi: „[…] tegoście sługami, komuście posłuszni […]” (Rzym. 6:16). Jeśli poświęcamy czas i nasze myśli na zabieganie o bogactwa i światowe zaszczyty, jeżeli jesteśmy nastawieni bojowo, gotowi do konfliktów, egoistyczni w jakiejkolwiek formie, jeśli nasze sympatie i uczucia skierowane są raczej ku ziemi, niż ku niebu, to służymy w ten sposób ziemskiej mamonie, służymy Szatanowi, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Dokładna i uważna analiza swoich myśli, słów i czynów w świetle Słowa Bożego wkrótce pokaże każdemu chrześcijaninowi, czy służy on swemu prawdziwemu Mistrzowi, czy Przeciwnikowi. Kto służy Diabłu, jest jego sługą, znajduje się w jego armii. Jeśli służymy wyłącznie sprawie sprawiedliwości, to tylko wtedy jesteśmy po stronie Pana.

JAK ODPIERAĆ ATAKI SZATANA

Dzieci Boże mają czuwać, aby nie dać się zwieść grzechowi i nie służyć mu gdyż inaczej porzuciłyby swój sztandar i zajęły stanowisko jako przeciwnicy Pana. Kiedy chrześcijanie zdecydowanie sprzeciwiają się Szatanowi i jego podstępom, są uwalniani od jego ataków – nie w tym sensie, że on od nich ucieka, bojąc się, że sobie zaszkodzi, ale że ich opuszcza. Wycofuje się tak, jak generał armii odstępuje od oblężenia miasta, gdy przekona się, że jego bramy są silnie chronione, a atak będzie bezcelowy. Jeśli przeciwnik znajdzie kogoś, kogo dobrze chroni silna wola, natychmiast się wycofa. Ale jeśli prowadzi się jakiekolwiek negocjacje z grzechem i ma się skłonność do rozważenia sprawy, gdy jest ona postrzegana jako grzech, natychmiast otwiera się furtka dla Przeciwnika. Wtedy on ponowi

:: R5897: strona 148 ::

atak i ukaże tę sprawę w atrakcyjnym świetle, aby mógł przejąć kontrolę i opanować serce, w którym znalazł słabość.

Dlatego sprawą najwyższej wagi jest to, aby dziecko Boże bezzwłocznie podjęło dobrą decyzję, gdy zda sobie sprawę z tego, że jest kuszone do zła. Chwila wahania jest bardzo niebezpieczna. Pan zgodził się chronić tych, którzy trwają przy Nim, którzy oddają się Mu w pełni i bez zastrzeżeń. Może przez jakiś czas dopuszczać, aby byli atakowani, ale wybawi ich, o ile pozostaną lojalni i wierni, a w wyniku pokus staną się silniejsi.

METODA ATAKU PRZECIWNIKA

Ataki przeciwnika są zwykle dokonywane przez jego aniołów. Nie przypuszczamy, aby sam Diabeł znajdował się w każdej części świata w tym samym czasie, czy też w umysłach wszystkich ludzi na świecie – ani nawet w umysłach wszystkich z ludu Bożego. Możemy przypuszczać, że wszędzie tam, gdzie znajdują się przedstawiciele Szatana, pojawiają się jego wpływy. Upadli aniołowie są zawsze gotowi do naruszania praw i wolności człowieka oraz do zupełnego, jeśli to możliwe, poddania go w niewolę. Szczególnie jednak usiłują usidlić dzieci Boże. Wydaje się, że Przeciwnik zawsze jest gotowy, aby wniknąć do armii Kościoła i spróbować dokonać spustoszenia w jej szeregach.

Szatan oddziałuje na umysł człowieka. Umysł z powodu upadku stał się niedoskonały i dlatego odziedziczył skłonność do grzechu. Ataki przeciwnika mogą nadchodzić ze strony ludzi, którzy sugerują nam złe myśli w stosunku do innych. On prawdopodobnie wykonuje swoje dzieło w ten sposób częściej niż w jakikolwiek inny. Apostoł wzywa wszystkie dzieci Boże, aby z ich ust nie wychodziła żadna zła mowa. Złe rozmowy często prowadzą do zniszczenia charakteru i każdy chrześcijanin powinien być czujny, nie tylko chroniąc siebie, ale także chroniąc innych. Każde dziecko Boże powinno dopilnować, aby jego własne serce było czyste i tak wolne od złych intencji, aby nie było narażone na niebezpieczeństwo przekazania innym zła przez swoje słowa. Powinniśmy uważnie strzec naszego postępowania, aby żaden z naszych bezmyślnych czynów nie wyrządził komukolwiek krzywdy, ani nie przyniósł ujmy Prawdzie, którą tak bardzo kochamy oraz służbie, której się poświęciliśmy.

====================

— 15 maja 1916 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.