R5860-62 Prawa rezerwistów w Kanadzie

Zmień język 

::R5860 : strona 62::

PRAWA REZERWISTÓW W KANADZIE

DROGI BRACIE RUSSELL: –

Nawiązując do listu w ostatniej Strażnicy z 15 listopada, zauważyłem, że podając fragment Kanadyjskiej Ustawy o Rezerwistach, w związku z kategoriami osób uprawnionych do zwolnienia ze służby wojskowej na jej podstawie, nie wspomniano o klauzuli o następującej treści:

„Żadna osoba nie będzie uprawniona do zwolnienia, jeżeli co najmniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zwolnienie u dowódcy okręgu, w którym zamieszkuje, nie przedłoży złożonego pod przysięgą przed którymś Sędzią Pokoju oświadczenia, dotyczącego faktów, na których opiera swoje roszczenie”.

Zdobyliśmy autoryzowaną kopię wspomnianej ustawy, którą załączamy do wiadomości. Dalsze kopie można uzyskać z drukarni królewskiej w Ottawie lub ewentualnie od dowolnego sprzedawcy.

Z przytoczonej klauzuli wynika, że żadne roszczenie w kwestii zwolnienia nie będzie rozpatrywane, chyba że zostaną złożone zgodne z nim oświadczenia pod przysięgą, a z lektury Ustawy można zauważyć, że w dowolnym czasie wszyscy mężczyźni w wieku od osiemnastu do sześćdziesięciu lat mogą zostać powołani do służby wojskowej, w kraju lub za granicą, na mocy tej samej ustawy bez konieczności wprowadzania dalszych ustaw lub poprawek.

Z uwagi na to, że obecnie podejmuje się wszelkie wysiłki, by pozyskać rekrutów tu na miejscu, w każdy możliwy sposób agituje się nas na ulicy, aby zwerbować nas do wojska, a także biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy władze zamierzają dodatkowo zebrać 70 000 mężczyzn w prowincjach Manitoba i Saskatchewan, mogą one uznać za wskazane wprowadzenie w życie tej ustawy w dowolnym terminie. Z tego względu będziemy wdzięczni, gdybyś mógł nam łaskawie doradzić, jakie procedury mamy wdrożyć w związku z tą sytuacją. A jeśli uznasz za stosowne, abyśmy natychmiast złożyli wnioski (obecnie uważamy, że powinniśmy to zrobić jak najszybciej), bylibyśmy wdzięczni za poradę dotyczącą odpowiedniego sformułowania tych oświadczeń, tak aby podać niezbędne fakty, na których można oprzeć nasze roszczenia o zwolnienie.

Być może uznasz za wskazane, aby inni bracia kanadyjscy zostali zapoznani z warunkami, na jakich można uzyskać zwolnienia, jeśli zajdzie taka potrzeba, ponieważ nie wydaje się, aby było ogólnie wiadomo, co należy zrobić w takich przypadkach.

Modlę się do Pana o wspaniałe błogosławieństwa dla Ciebie i ufam, że wkrótce będziesz mógł nas odwiedzić,

Twój brat w Jego Łasce, W.T. HOOPER.

CO POWINNI UCZYNIĆ BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO

Powyższy list jest bardzo ważny dla mieszkających w Kanadzie członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego. Pełny tekst prawa dotyczącego rezerwistów i obrony Kanady – rozdział 41 R.S. 1916 – został opublikowany przez S. E. Dawson w Ottawie. Można go było zamówić bezpośrednio za prawdopodobnie pięć centów lub ewentualnie uzyskać od dowolnego kanadyjskiego sklepikarza. Artykuł jedenasty wymienia zwolnienie ze służby i dotyczy „osób, które zgodnie z doktrynami swojej religii są niechętne noszeniu broni i podejmowaniu zasadniczej służby wojskowej w warunkach, jakie są nakazane”. 4 E. VII. c. 23, s. 12.

Paragraf dwunasty określa, tak jak wskazano w powyższym liście, że „Żadna osoba nie będzie uprawniona do zwolnienia, jeżeli co najmniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zwolnienie u dowódcy okręgu, w którym zamieszkuje, nie przedłoży złożonego pod przysięgą przed którymś Sędzią

::R5861 : strona 63::

Pokoju oświadczenia, dotyczącego faktów, na których opiera swoje roszczenie. W przypadku wnoszenia o zwolnienie na jakiejkolwiek podstawie ciężar dowodu spoczywa zawsze na osobie, która się o nie ubiega”.

Zgodnie z powyższym wymogiem radzimy, aby wszyscy kanadyjscy członkowie I. B. S. A., w wieku od 17 i 1/2 do 60 lat, natychmiast napisali następujące oświadczenie, sporządzone przez Szanownego J. F. Rutherforda, złożyli pod przysięgą oświadczenie przed Sędzią Pokoju i przesłali je, zgodnie z zaleceniami do „dowódcy okręgu, w którym zamieszkuje”:

Data __________ 1916 r.

Do Szanownego ______________ Dowódcy _______________ Szanowny Panie:

Zgodnie z przepisami zamieszczonymi w 41 rozdziale „USTAWY DOTYCZĄCEJ REZERWISTÓW I OBRONY KANADY”, znanego jako „USTAWA DLA REZERWISTÓW 4 E VII”, szczególnie z jego ustępami 11 i 12, niniejszym wręczam panu zgodnie z wymaganiami rzeczonej ustawy, moje oświadczenie przedstawiające okoliczności, na podstawie których opieram swoją prośbę o zwolnienie z obowiązku służby w Rezerwie oraz uprzejmie proszę o uznanie tego wniosku za złożony zgodnie z wyżej wymienionym prawem.

Z poważaniem, (Podpisany) ________

OŚWIADCZENIE POD PRZYSIĘGĄ

Prowincja _________________________ {podlegająca zwierzchnictwu Kanady}

Ja, __________ (imię i nazwisko składającego oświadczenie), będąc w pełni świadomy mojej przysięgi, oświadczam, że jestem obywatelem Kanady oraz że mam _____ lat i mieszkam w ___________. Jestem przeciwny noszeniu broni oraz podjęcia zasadniczej służby wojskowej zgodnie z warunkami określonymi w „Ustawie dla Rezerwistów 4 E VII”. Składam to oświadczenie jako wymagane przez paragraf 12, rozdział 2 tej ustawy, a także rozdział 41 „USTAWY DOTYCZĄCEJ REZERWISTÓW I OBRONY KANADY” w celu otrzymania zwolnienia ze służby w Rezerwie oraz przedstawiam następujące fakty, na podstawie których składam mój wniosek o takie zwolnienie, a mianowicie:

Jestem chrześcijaninem, a doktryny religijne, w które wierzę, i których przestrzegam, uniemożliwiają mi noszenie broni lub odbywanie zasadniczej służby wojskowej. Jestem członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, religijnego Stowarzyszenia zorganizowanego zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, z siedzibą główną pod adresem: 34 Craven Terrace, Paddington, London, England, a także z biurami pod adresem: 124 Columbia Heights, Brooklyn, N. Y., U. S. A. Stowarzyszenie ma zbory lub zgromadzenia na całym terytorium Kanady. Osobiście popieram i jestem w harmonii z naukami religijnymi, których naucza Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, a mianowicie, że wszyscy jego członkowie, wyznają pełne poświęcenie woli, serca, i życia na służbę Bogu – jako naśladowcy Pana Jezusa Chrystusa oraz doktryn i nauk dotyczących Jego Królestwa Pokoju i dobrej woli. Zgodnie z sumieniem, a także moim zaangażowaniem we wspomnianym Stowarzyszeniu Badaczy Pisma Świętego, jestem zobowiązany do „naśladowania pokoju ze wszystkimi ludźmi” i do niewyrządzania krzywdy ani niestosowania przemocy wobec nikogo, co jest w harmonii z naukami Mistrza, Jezusa Chrystusa, tak jak fakt, że Jego naśladowcy stosują w praktyce zasadę niestawiania oporu. Wymagania Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego zobowiązują członków, aby byli posłuszni „władzy”, o ile jej prawa i wymagania nie są sprzeczne z naukami Jezusa Chrystusa. Przepisy wspomnianej „Ustawy dla Rezerwistów 4 E VII” są, jak rozumiem i w co wierzę, w sprzeczności z naukami Pana Jezusa Chrystusa. Data _____________ 1916 r.

(Podpis) ______________

Podpisane i zaprzysiężone przede mną, Sędzią Pokoju w okręgu i dla ______, dnia _____ miesiąca __________ A. D. 1916.
__________ Sędzia Pokoju.

Każdy prenumerator Strażnicy jest uznawany za członka Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego. Strażnica jest oficjalnym organem Stowarzyszenia, a cena jej rocznej prenumeraty obejmuje roczną składkę członkowską wszystkich Stowarzyszonych Badaczy Pisma Świętego.

====================

— 15 lutego 1916 r. —