R5813-371 Towarzystwo Biblii i Broszur „Strażnica”. Sprawozdanie finansowe za 1915 rok

Zmień język 

::R5813 : strona 371::

TOWARZYSTWO BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 1915 ROK

CHOCIAŻ rok 1915 wypada znacznie słabiej niż poprzednie lata pod względem działalności Towarzystwa w rozpowszechnianiu Prawdy, to jednak jest to jedno z najlepszych sprawozdań, jakie Towarzystwo kiedykolwiek miało przywilej przedstawić. Jesteśmy pod wrażeniem, że wielu drogich przyjaciół, którzy w przeszłości aktywnie wspierali to dzieło, było tak hojnych, tak żarliwych, tak gorliwych, że pozostawili sobie tylko wystarczającą ilość dóbr tego świata, aby odpowiednio utrzymać siebie i tych, za których byli odpowiedzialni. Nasze oczekiwania, że poświęcony lud Pański może zostać zabrany za zasłonę do października 1914 roku, miały wiele wspólnego z tymi poprzednimi działaniami, prowadząc przyjaciół do wydania i zużycia się w najcudowniejszy sposób w interesie Króla i braci, dziedziców Królestwa.

Tak naprawdę to już od dwóch lat Strażnica wskazywała, że wspomniana data, która była tak oczekiwana, okaże się mało prawdopodobna. To jednak żarliwa gorliwość braci doprowadziła wielu z nich do służby do granic ich możliwości. A w poprzedzającym roku Fotodrama Stworzenia tak bardzo przemówiła do braci jako opatrznościowe zarządzenie Pana, aby siać Prawdę, że całkowicie zrekompensowała wszelką utratę oczekiwania na ten czas. Dlatego uważamy, że to jest bardzo niezwykłe, iż w obliczu takich okoliczności ta służba toczyła się nadal, praktycznie nieprzerwanie, a niektóre jej sposobności nawet się nasilały, pomimo kryzysu finansowego w pierwszej połowie roku podatkowego.

Przede wszystkim zauważamy, jak piękny duch jest objawiany przez lud Boży w każdej części pola w czasie żniwa. Wszędzie widoczne jest głębokie dzieło łaski w sercach i umysłach braci. Posiadanie Ducha Świętego w coraz większym stopniu objawia się, jak to Apostoł oznajmił, w owocach Ducha, czyli w cichości, delikatności, cierpliwości, długiego znoszenia, braterskiej życzliwości i miłości. Wiemy, że takie warunki mają miejsce, nie tylko dzięki drogim braciom, którzy reprezentują pracę Pielgrzymów i przez których nieustannie przesyłane są sprawozdania dotyczące każdego odwiedzanego Zboru, ale mamy informacje o tym samym z każdej części świata, za pośrednictwem Działu Korespondencji.

Jako ilustrację tego, jak wspaniale przebiega to dzieło, odnotowujemy fakt, że w Zborze w Nowym Jorku zanurzonych w ostatnim roku było 208 osób, przewyższając liczbę z lat poprzednich. Mamy podobne relacje z całego świata, które świadczą, że coraz więcej osób poddaje się pod wpływ Prawdy i „stawia ciała swe ofiarą żywą” w poświęceniu się Panu i Jego służbie.

PRACA KOLPORTERSKA

Kłopoty finansowe na początku roku zniechęciły wielu kolporterów i skłoniły ich do tymczasowego porzucenia pracy przy Żniwie i podjęcia działalności gospodarczej, ponieważ przez pewien czas nie byli w stanie pokryć swych wydatków. Teraz jednak wielka poprawa w biznesie na całym świecie, która jest spowodowana produkcją broni dla Europy, zachęca wielu tych braci, aby powrócili do pracy w Żniwie. Z pewnością nigdy nie było bardziej sprzyjającego czasu, który by zachęcił do tak błogosławionej służby.

Nie tylko Wykłady Pisma Świętego są uzupełnione Scenariuszem Stworzenia, ale dodatkowo i szczególnie, umysły ludzi są otwarte jak nigdy dotąd, aby dowiedzieć się czegoś o znaczeniu wojny i rozważyć związek Boga i Boskiego Planu z straszliwą wojną, która obecnie trwa. Mamy to, czego oni potrzebują, to, czego oni pragną i nikt inny tego nie ma. Mamy nadzieję, że wielu drogich przyjaciół, którzy chwilowo się zniechęcili, dostrzeże rękę Pana, która przynagla do dalszego zbierania plonów na polu Żniwa, gdyż “przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować”. Wspomniane okoliczności wyjaśnią spadek wyników Wykładów Pisma Świętego, jak pokazano w tym raporcie.

PRACA PIELGRZYMSKA

Chociaż różne okoliczności i warunki sprawiały, że niektórzy bracia Pielgrzymi byli powstrzymani od czynnej służby, to inni zostali włączeni do tej pracy, a oczekuje się, że jeszcze inni przystąpią do niej w niedalekiej przyszłości. Wyniki w tym roku, jak pokazano w tabeli, wypadają bardzo korzystnie w porównaniu z rokiem 1914. Myślimy, że to jest jeden z najważniejszych działów służby i dlatego nadal polecamy miłości i szczególnej trosce całego ludu Bożego pielgrzymów wysyłanych przez Towarzystwo. Wydaje się, że obecnie temu dziełu towarzyszy szczególne błogosławieństwo. Ludzie mają uszy ku słuchaniu, a Pan udziela Swoim wiernym coraz więcej mądrości i łaski w prezentowaniu Poselstwa. Wyniki są bardzo dobre.

FOTODRAMA STWORZENIA

Ten dział służby przez cały rok był wytrwale wspomagany wielkim kosztem i przyniósł

::R5813 : strona 372::

tak obfite rezultaty, że byliśmy przerażeni, widząc, jak wielka aktywność w tym kierunku została zredukowana. Niemniej jednak była to jedyna mądra i możliwa rzecz w tych okolicznościach – finansowe ograniczenia. Przez pewien czas wszystkie Dramy, z wyjątkiem trzech, w Stanach Zjednoczonych zostały wstrzymane, a te trzy nie pracowały tak nieprzerwanie jak wcześniej. Podejmowano różne starania, by zapewnić Dramie podstawy finansowe, które pozwoliłyby na pokrycie jej własnych wydatków. Okazało się jednak, że aby zwiększyć atrakcyjność Dramy dla dyrektorów teatrów, została ona tak skrócona, że główny jej cel został w znacznym stopniu zniweczony. Towarzystwo, przeciwnie, było szczególnie zainteresowane przezroczami i nagraniami, ponieważ przez nie było wygłaszane wielkie Poselstwo Ewangelii – ruchome obrazy były jedynie wprowadzone, aby przyciągnąć publiczność i utrzymać jej uwagę. Wszystkie takie pokazy Dramy zostały wstrzymane. Odtąd będzie ona przedstawiana tylko w pełnych czterech częściach, bez żadnych ograniczeń. I wydaje się, że błogosławieństwo Pana powraca do Dramy, bo nadal będzie bezpłatna.

Praktycznie cała nasza Drama jest obecnie pokazywana, chociaż nie jest wyświetlana w teatrach, z wyjątkiem niedziel. Nasi przyjaciele mogą zazwyczaj wynająć sale w teatrach po bardzo niskiej cenie. W miastach, w których zwykłe pokazy Fotodramy nie są dozwolone przez prawo,

::R5814 : strona 372::

Stworzenie jest mile widziane przez kierowników teatrów, za mniej więcej cenę obsługi woźnego i świateł. Dowiedzieliśmy się, że w miastach, w których dozwolone jest wyświetlanie ruchomych obrazów, właściciele teatrów są gotowi pokazywać Dramę w niedzielne przedpołudnia od 10:30 do 12:30, praktycznie za darmo, tylko po opłaceniu dozorcy i oświetlenia. Nie wskazuje to na zainteresowanie dyrektorów Dramą, a jedynie na ich pragnienie posiadania czegoś, co pomoże nadać moralny ton teatrom.

EUREKA DRAMA ODNOSI SUKCES

Byliśmy bardzo mile zaskoczeni, gdy odnotowaliśmy wspaniałe rezultaty zapewnione przez Eureka Dramę, przy użyciu barwionych slajdów, fonografu, płyt, scenariuszy itp. Te oczywiście cieszą się największym uznaniem w miejscowościach podmiejskich, gdzie ludzie nie są tak nasyceni pokazami ruchomych obrazów. Choć obrazy nie są tak piękne jak w Fotodramie, to jednak są dobrej jakości i wysoko cenione. Powszechnie uznaje się, że mamy największą różnorodność obrazów religijnych, jakie kiedykolwiek były wystawiane oraz że są one przedstawione w porządku chronologicznym i historycznym, co dodaje im wartości.

Ku naszemu zaskoczeniu okazuje się, że ludzie bardziej zwracają uwagę na Eureka Dramę niż na Fotodramę. Szczególną atrakcją są nasze wspaniałe nagrania, tak czyste i wyraźne. Myślimy, że nigdy wcześniej nie odtwarzano takich zapisów, które oddawałyby głos ludzki w jego pełnej mocy i tak wyraźnie, że wiele osób pytało, dlaczego mówca nie pojawił się na estradzie, aby być widzianym i otrzymać oklaski. Niektórzy nawet nie chcieli wierzyć, że nagrania były tymi z fonografu, upierając się, że żaden fonograf nigdy jeszcze nie oddał takiego brzmienia głosu.

Wiemy, że bracia dysponują 86 zestawami Eureka Dramy i ufamy, że wszystkie są wykorzystywane przynajmniej w każdą niedzielę. Wiemy o tym, że wiele z nich cały czas jest używane, każdego wieczoru przez cały tydzień. Żałujemy, że nie dysponujemy dokładnym sprawozdaniem na ten temat. Jesteśmy głęboko zainteresowani rezultatami i informacją na temat aktywnego zaangażowania się w tej sprawie. Tylko czternaście Zborów wysyła regularnie sprawozdania, natomiast o siedemdziesięciu dwóch nie wiemy nic. Wiemy jednak, że do tej pory odbyło się 5560 pokazów, w których uczestniczyło 1 012 268 osób. O zainteresowaniu, jakie wzbudziły te pokazy, mogą w pewnym stopniu świadczyć prośby o literaturę inną niż ta, która była rozpowszechniana bezpłatnie – liczba kartek z prośbami wyniosła 30 645.

Z pewnością przy takim zainteresowaniu, gdy ludzie siedzą i słuchają każdego słowa Poselstwa, oglądając jednocześnie ilustrujące je obrazy, trudno byłoby prosić o lepsze możliwości prezentowania Prawdy, Poselstwa Ewangelii. Ufamy, że każdy zestaw Dramy jest w ciągłym użyciu i ponownie wyrażamy nadzieję, że będziemy informowani o jego działalności i wynikach.

STRAŻNICA

Nadal uważamy listę Strażnicy za nasze najlepsze kryterium w odniesieniu do ogólnego postępu pracy Żniwa. Bracia będą zadowoleni, wiedząc, że teraz drukujemy średnio 55 000 egzemplarzy każdego wydania. Wskazuje to na głębsze i większe niż kiedykolwiek wcześniej zainteresowanie Prawdą. Oprócz tego istnieją wydania czasopisma w języku niemieckim, szwedzkim, duńsko-norweskim i polskim.

Chociaż osiągnęliśmy i przekroczyliśmy próg, który jakiś czas temu wyznaczyliśmy dla tej listy, czyli pięćdziesiąt tysięcy, to jednak nie jesteśmy jeszcze zadowoleni. Mamy wszelkie powody, aby wierzyć, że ta lista byłaby dwa razy dłuższa niż jest obecnie, gdyby wszyscy w pełni zainteresowani wiedzieli o Strażnicy i zdawali sobie sprawę z potrzeby jej regularnego przyjmowania. Jesteśmy zależni od gorliwości i wierności braci na całym świecie, którzy będą informować zainteresowanych, czym jest Strażnica i polecać im, aby wysłali swoją prenumeratę. Wierzymy, że wielu brakuje tego błogosławieństwa i dlatego chcielibyśmy pobudzić do czynnej współpracy czyste umysły wszystkich drogich braci z tego Departamentu działalności w Sprawie Mistrza, aby bracia mogli być „budowani w Najświętszej Wierze”, w Chrystusa, ich żywą Głowę.

PRACA WYDAWNICZA

Ograniczenia finansowe bardziej zakłóciły pracę z gazetami niż jakąkolwiek inną dziedzinę tej służby. Gdybyśmy mieli pieniądze, to mielibyśmy przedstawicieli, którzy stale by podróżowali, odwiedzając gazety i pokazując wydawcom różnicę między sprawozdaniami z Kazań udostępnianych przez Biuro Wykładów Pastora Russella a wszystkimi innymi sprawozdaniami z Kazań. Redaktorzy i wydawcy uważają, że większość ich czytelników jest w niewielkim stopniu zainteresowana Kazaniami. Trzeba im uświadomić, że te Kazania są inne i że przemawiają do czytelników, gdzie inne tego nie czynią. Jednak warunki finansowe nie pozwalają na taką działalność. Stąd też nastąpił dość duży spadek liczby gazet publikujących regularnie Kazania. Mimo to jest ich nadal spora liczba.

Osoby, które pragną otrzymywać cotygodniowe Kazania, mogą zwrócić się do Biura Towarzystwa. Niewielu obecnie publikuje trzykolumnowy tekst. Niemniej jednak możemy przekazać go za dowolną cenę tym, którzy go pragną. Niektórzy wydawcy płacą Towarzystwu niską stawkę 15¢ rocznie, inni 25¢, inni 50¢, a inni $1. Takie prenumeraty przysyłane do nas są rozdzielane pomiędzy różne gazety, zgodnie z życzeniami i w rozsądnych proporcjach trafią do każdej z nich.

WZROST DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIACKIEJ

Słowem Wolontariat określamy dobrowolną dystrybucję przez przyjaciół, specjalnych numerów Miesięcznika Studentów Biblii, które były systematycznie rozdawane przez współpracujące Zbory, a czasami przez osoby indywidualne. Tam, gdzie jest Zbór, wybierany jest Lider Wolontariatu, który wydziela obszary miasta i przydziela dział służby każdemu zdolnemu i pragnącemu w niej uczestniczyć członkowi Zboru, a przesyłki są wysyłane do wspomnianych Liderów. Działania te są zwykle stopniowo rozszerzane na przedmieścia miasta lub miasteczka, a w niektórych przypadkach na

::R5814 : strona 373::

sąsiednie miasta lub miasteczka, gdzie nie ma Zborów. Towarzystwo dostarcza tę literaturę dla wolontariuszy bez opłat i z obietnicą zwrotu kosztów transportu.

W przeszłości koszty były niekiedy opłacane z góry, a następnie zwracane przy dostawie. Teraz wszystko należy zapłacić przy odbiorze i przesłać pokwitowanie do Biura Strażnicy, aby kwota opłaty przewozowej mogła zostać zwrócona Liderowi wolontariuszy. Oprócz tego regularnego wolontariatu dostarczamy w ograniczonych ilościach dowolny numer „B.S.M.” – nie do ochotniczego rozdawania, ale raczej po to, aby Zbór nimi dysponował i przekazywał je odwiedzającym lub tym, którzy stawiają różne pytania. Nie przechowujemy ich w bardzo dużych ilościach. Chociaż pragniemy dostarczać je bezpłatnie, to jednak nie uważamy ich za materiał do powszechnej dystrybucji. Wysyłane one są bezpłatnie, ale pobierane są jedynie opłaty pocztowe.

Jesteśmy pewni, że wielu z was będzie zaskoczonych, podobnie jak my, gdy dowiemy się o niesłabnącej gorliwości braci, gdy zapotrzebowanie na tę bezpłatną literaturę w 1915 roku przewyższyło jakikolwiek poprzedni rok. W sprawozdaniu może się to wydawać nieprawdziwe, ponieważ liczby są mniejsze niż w zeszłym roku. Zwracamy jednak uwagę na to, że w tych liczbach znalazły się bezpłatne Scenariusze Fotodramy Stworzenia i że ta darmowa literatura praktycznie nie była rozprowadzana w związku z ograniczeniem wyświetlania Dramy. Jeśli chodzi o Miesięcznik Studentów Biblii, to w roku 1915 znajduje się on na samym szczycie listy. Całkowita ilość rozprowadzonych egzemplarzy w Wielkiej Brytanii i za granicą dochodzi do około 50 mln.

BEZPŁATNA LITERATURA W WIELU JĘZYKACH

Drodzy przyjaciele pamiętajcie, że Towarzystwo publikuje bezpłatną literaturę w prawie każdym języku i że Wykłady Pisma Świętego są obecnie dostępne w dwudziestu różnych językach. Nie będziemy ich teraz wymieniać, bo nie jest to konieczne. Cokolwiek potrzebujecie, napiszcie o tym do nas.

Pod tym nagłówkiem wspominamy o pracy dla niewidomych. Mamy pierwszy tom Wykładów Pisma Świętego oraz wiele artykułów z kazań i Strażnicy przygotowanych dla niewidomych w wypukłych znakach – American Braille – English Braille – New York Point. Jeśli znacie jakieś osoby niewidome, które chciałyby czytać, mogą być dostarczane bezpłatnie – książki są wypożyczane, podlegają zwrotowi, bezpłatnej wysyłce. Takie zamówienia mogą być wysyłane bezpośrednio do tego Biura lub adresowane do „Gould Free Library”, South Boston, Mass.

FINANSOWE WSPARCIE WOJNY

Do pewnego stopnia chrześcijańscy żołnierze są zaangażowani w wielką wojnę przeciwko grzechowi, przeciwko błędowi, przeciwko przesądom – przeciwko Przeciwnikowi ludzi, który jest szczególnie Przeciwnikiem światła i Pana oraz wiernych naśladowców Jezusa. Wszystkim działaniom Towarzystwa przeciwstawia się Przeciwnik i z konieczności są one w opozycji do niego i jego sposobu postępowania, a na korzyść Pana i Jego Poselstwa.

Pan w bardzo cudowny sposób, przez Swój lud, dostarczył pieniądze na wojnę – i to bez naszego zabiegania. Ci, którzy przyjmują Prawdę do dobrych i uczciwych serc, wydają się być pod takim wrażeniem, że wielu z nich jest w niebezpieczeństwie dawania więcej niż mogą, aby posłać Dobrą Nowinę innym. Wierzymy, że Pan bardzo docenia taką miłującą gorliwość i że we właściwym czasie ci, którzy wspierają pracę finansowo, jak również ci, którzy wspierają tę sprawę swoimi innymi talentami, wszyscy wezmą udział w wielkiej nagrodzie: „Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana twego”.

::R5815 : strona 373::

Jesteśmy pewni, że biorąc pod uwagę warunki finansowe, czytelnicy zgodzą się, że sprawozdanie przedstawione w tym numerze jest znakomite, mimo że daleko mu do zeszłorocznego. Podsumowanie pracy przedstawia się następująco:

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA W STANACH ZJEDNOCZONYCH I KANADZIE

Otrzymanych listów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 834

Wysłanych listów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 773

LITERATURA DOSTARCZANA PO KOSZTACH

Tomy Wykładów Pisma Świętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362 344

Biblie i inne książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 355

Broszury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 447

Scenariusz Fotodramy Stworzenia (oprawiony) . . . . . . . . . . . . 55 630

Strażnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 406 000

LITERATURA DOSTARCZANA BEZPŁATNIE

Bezpłatny Scenariusz Fotodramy Stworzenia . . . . . . . . . . . 1 528 000

Bezpłatny Miesięcznik Studentów Biblii . . . . . . . . . . . . . . . 39 289 000

Kazania w gazetach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 777 060

USŁUGI PIELGRZYMSKIE

Liczba pielgrzymów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Przejechanych mil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 957

Odwiedzonych miast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 233

Zebrania publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 843

Zebrania półpubliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 735

Zebrania domowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 971

Całkowita frekwencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .833 522

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wydatki Pielgrzymów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$22 675,58

Bezpłatna literatura, Kazania itp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 823,69

Pomoc dla Oddziałów Zagranicznych i pomocników . . . . . . 30 841,85

Wydatki na Dramę w pierwszej połowie roku . . . . . . . . . . . . 53 788,65

—————

Całkowite wydatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $288 129,77

Saldo z 1914 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1 677,12

Dobre Nadzieje, fundusz traktatowy itp. . . . . . . . . . . . . . . .185 739,56

Specjalne darowizny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 713,09

—————————— $288 129,77

=====================

— 15 grudnia 1915 r. —