R5528-264 Co to jest obmowa?

Zmień język 

::R5528 : strona 264::

Co to jest obmowa?

„Nikogo nie lżyli [obmawiali]” – Tyt. 3:2

Powyższe napomnienie Apostoła jest bardzo wyraźne; nie mamy mówić źle o nikim. Powstaje więc pytanie: Co Św. Paweł chciał przez to powiedzieć? Czy myślą jego było, że nie mamy nic mówić o drugim w złej intencji; czy też, że nie mamy źle mówić bez względu na intencje? W odpowiedzi zaznaczamy, że pewno każdy z nas wie, iż mówić źle z złymi motywami byłoby okropnym grzechem, a szczególnie gdyby to miało czynić dziecko Boże. Mniemamy więc, że myślą Apostoła było: Bez względu na motywy, nie mówcie źle o nikim. Jeżeli taką jest myśl Apostoła – a trudno przypuszczać, aby była inną – to jest ona bardzo surowym nakazem dla ludu Pana. Jeżeli obmawialiśmy kogokolwiek z złą intencją, to tym gorzej; lecz bez względu na to, nie mamy obmawiać nikogo.

Powstaje jeszcze inne pytanie, mianowicie: Co to jest obmowa? Odpowiadamy: Przedmiot ten jest wielostronny. Obmawiać kogoś, znaczy mówić o nim źle, mówić coś szkodliwego; przeto żaden nie powinien mówić nic takiego, co mogłoby komuś zaszkodzić. Słuszność i rozsądek tego wymagania możemy łatwo zauważyć, gdy zastosujemy Złotą Regułę. Czy życzylibyśmy sobie, aby ktoś wyrządzał nam krzywdę? Czy chcielibyśmy aby ktoś wyrażał się o nas ujemnie, aby komentował nasze wady lub coś co się jemu zdaje być wadą i tym sposobem poniżał nas w oczach drugich? Gdyby wierni nauczyli się stosować Złotą Regułę do wszystkich spraw swego życia, to z pewnością wyszliby na tym dobrze.

Niektórzy z najsumienniejszych Chrześcijan mają pod tym względem trudności. Zastanawiając się nad sprawą obmowy niektórzy myślą: Czy moje uczucia i intencje są dobre? Tacy zapominają, że napomnienie Apostoła nie uwzględnia motywów, czyli pobudek. Bez względu, jakie są nasze motywy nie mamy obmawiać. Nie należy stawiać pytania: Czy moje intencje są dobre lub złe? ale: Czy ja obmawiam? Czy ja mówię o drugim coś takiego, co jest przeciwne Złotej Regule – coś, czego bym nie chciał, aby mówiono o mnie? Obyśmy mogli myśl tę na zawsze utrwalić w sercu i umyśle każdego czytelnika niniejszego pisma!

CZY RAPORTOWANIE O GWAŁCENIU REGUŁ JEST OBMOWĄ?

Nasuwa się teraz pytanie: Jak mamy to napomnienie naszego tekstu stosować na przykład, w naszym domu lub biurze? Przypuśćmy, że jesteśmy złączeni z pewnym biurem lub domem gdzie wystawione są pewne reguły, według których rządzi się dane przedsiębiorstwo czy gospodarstwo. Czy w takim wypadku, byłoby obmową donieść wyższej władzy o gwałceniu tych reguł? Nie uważamy tego za obmowę. Gdybyśmy sami gwałcili te reguły, to osoba oskarżająca nas postąpiłaby słusznie – nie wyrządziłaby nam nic złego ani żadnej krzywdy. Nie mówiąc nic o naszym lekceważeniu lub gwałceniu reguł, osoba ta zachęcałaby nas do dalszego niewłaściwego postępowania.

Osoby poświęcone Bogu nie mają mieć żadnych innych intencji jak tylko dobre, we wszystkich swoich przedsięwzięciach. Mieć złe intencje w swym postępowaniu z drugimi, byłoby tym samym, co mieć intencje zabójcze. Przeto nie o intencjach, czyli motywach jest tu mowa. Osoba która akceptuje swoją pozycję w biurze, w domu lub instytucji, przyjmuje takie prawa i reguły z tym związane. Nieomal wszystkie prawa i reguły w biurze lub w domu, są stawiane nie w celu szkodzenia komukolwiek, ale dla ogólnego dobra przedsiębiorstwa, rodziny lub czegokolwiek by to miało być. Stąd obserwowanie tych reguł winno się uważać za obowiązek.

::R5529 : strona 265::

O lekceważeniu reguł przez kogoś, nie powinno się raportować w sposób złośliwy, lecz tylko jako fakt.

Niepotrzebnym jest ocenianie przez informującego stanu serca oskarżonego. To nie jest kwestia złego stanu serca. Jeżeli ktoś jest płochego umysłu, tak że niebacznie lub lekkomyślnie gwałci ważne reguły, to zgłaszanie tego wypadku, tam gdzie się należy, nie jest sądzeniem serca – a szczególnie gdy istnieje nakaz aby takie wypadki były zgłaszane. Jest to tylko obowiązkiem – rzeczą nakazaną, a zastosowanie się do tego nakazu jest koniecznym i właściwym. Zasadę te spostrzegamy w każdym dziele Bożym, także w naszym ciele; na przykład, gdy palec zostanie zraniony, nerwy natychmiast posyłają informację o tym do mózgu. Gdy noga zostanie uszkodzona, wiadomość ta idzie natychmiast do mózgu. Gdyby tej komunikacji pomiędzy uszkodzonym członkiem a mózgiem nie było; gdyby nie było czułych nerwów do przesyłania wiadomości, to człowiek nie wiedziałby wcale o tym że stracił palec u ręki lub u nogi; mógłby nawet stracić całą nogę i nie wiedziałby o tym prędzej ażby upadł.

PROWADZENIE DYSKUSJI Z PRZESTĘPCĄ NIEWŁAŚCIWYM

Nie powinniśmy ciągle czuwać, aby czasem ktoś nie naruszał naszych spraw osobistych. Wiemy, że sami jesteśmy niedoskonali i że takimi są także drudzy. Jeżeli czasem ktoś przez nieuwagę nastąpi na nasz odcisk, to wiedzmy o tym, że i my możemy nastąpić drugiemu. Jednakowoż, co innego są sprawy osobiste, a co innego sprawy rodzinne albo biurowe. Raportowanie o gwałceniu reguł w domu lub biurze, nie jest wtrącaniem się w cudze sprawy. Jest to pożytkiem dla każdego członka rodziny lub przedsiębiorstwa, aby dobro całości było przestrzegane w sposób słuszny i rozumny.

Nie byłoby jednak rzeczą właściwą, aby ktoś, pracując na przykład w biurze starał się naprawiać wszystkich innych pracowników. Naprawianie drugich do niego nie należy, więc czynić tego nie powinien. Lecz gdy ktoś gwałci reguły, powinnością jego jest o faktach tych raportować – ale tylko o faktach bez koloryzowania. Gdybyśmy inaczej postępowali, gdyby ten, kto zauważy, że ktoś łamie pewną regułę, udał się do przestępcy i starał się go naprawiać i w taki sposób prostować sprawy biura lub rodziny, to powodowałby tylko ustawiczne zamieszanie. Ten, co przestąpił regułę, z pewnością rozpocząłby spór, mówiąc: „Moje postępowanie jest właściwe, a to czy ja tamte drzwi zostawiłem zamknięte lub otwarte, nie jest twoją sprawą” itp. Gdy jednak drzwi, które powinny być zamknięte, zostały pozostawione otworem, obowiązkiem twoim jest zgłoszenie tego do odpowiednich władz, przez co jesteś uwolniony od dalszej odpowiedzialności w tej sprawie. Taka sprawa nie jest osobistą, którą można by traktować według Mat. 18:15-17. Nie należy także mówić o tej sprawie wszystkim innym współpracownikom. Tylko jednej osobie należy o tym mówić (osobie odpowiedzialnej za tę sprawę) i to z uprzejmym nastawieniem.

Niektórzy mogliby narobić sobie kłopotów prowadząc biuro lub dom poprzez usiłowanie poprawiania innych. Lecz jeśli byłaby to kompletnie obca, nowa osoba byłoby dobrym powiedzenie jej że istnieje taka i taka reguła w domu. Nie byłoby odpowiednim zwracanie uwagi takiej osobie więcej niż raz. W przypadku kolejnego złamania tej reguły powinno się zwrócić uwagę w duchu miłości.

RÓŻNE INNE SPRAWY

Stosując tę zasadę do naszego postępowania w zgromadzeniu, w sprawach dotyczących nas osobiście, wiemy, na czym polega nasza odpowiedzialność. „Jeżeli zgrzeszy przeciwko tobie brat twój, idź i strofuj go pomiędzy tobą a nim samym”. Nasz Pan nie mówi, że masz iść do twego brata, gdy on zgrzeszy przeciwko drugiemu, ale przeciwko „tobie”. Ktoś może powie: „Dobrze, ale ja słyszałem, że ten brat uczynił to a to tamtemu”. Inny może powie: „Ja myślę, że brat ten a ten nie obchodzi się dobrze z swoją żoną”. Odpowiadamy: „To jest jego sprawa jego i jego żony, a nie twoja. Twoim obowiązkiem jest uważanie na twoją własną żonę lub męża, na twoich rodziców lub dzieci, a innych ludzi pozostaw w spokoju. Radzimy ci, abyś uporządkował samego siebie. Czyń swoją powinność w swych własnych sprawach, a komentowania spraw cudzych unikaj”.

Przypuśćmy jednak, że widzimy coś bardzo złego; przypuśćmy, że idąc ulicą, widzimy człowieka, znęcającego się nielitościwie nad koniem, czy nie mamy na to nic mówić? W takim wypadku, gdybyśmy zauważyli w pobliżu policjanta, moglibyśmy mu o tym powiedzieć; albo moglibyśmy to zgłosić do stowarzyszenia opieki nad zwierzętami, gdyby się takowe w tej miejscowości znajdowało. Gdyby rodzic w brutalny sposób bił swe dziecko, to byłoby właściwym donieść o tym odpowiedniej władzy. Jednakowoż, nie jest to czyjąkolwiek sprawą wtrącać się do wszystkiego i starać się drugich naprawiać. Na świecie jest pełno złego i będzie nadal, aż do ustanowienia królestwa Bożego.

Mniemamy, że na ile to się tyczy Kościoła, to dobrze by było, abyśmy do różnych trudności, jakie widzimy w świecie wcale się nie wtrącali; bo gdybyśmy się zabrali do naprawiania wszystkich rzeczy złych, to na służbę Królowi królów i Panu panów nie mielibyśmy wcale czasu. Nasz czas i tak jest bardzo ograniczony. Ludzie już nas źle sądzą, przeto nie powinniśmy przymnażać sobie niepotrzebnej opozycji. Gdyby nadszedł, czas, że wszelkie nasze obowiązki zborowe i rodzinne byłyby wykonane, wtedy moglibyśmy dopatrzyć niektórych z tych zewnętrznych spraw; lecz na razie mamy bardzo mało czasu, więc brak nam sposobności na wtrącanie się do jakichkolwiek innych spraw, oprócz naszych koniecznych obowiązków i naszej służby Panu i braciom. Za ten przywilej służby powinniśmy być bardzo wdzięczni; a gdy wtenczas powstaje przeciwko nam opozycja, to tylko dlatego, że byliśmy wierni naszemu niebieskiemu Królowi.

Nasz Król nie upoważnił nas jeszcze do naprawiania spraw tego świata. Jest nam polecone, aby w miarę sposobności rozgłaszać zasady sprawiedliwości, lecz bez wszczynania sporów. Gdy Król nasz rozpocznie Swoje panowanie i gdy otrzymamy przywilej panowania z Nim, wtenczas pokażemy światu, jaki powinien być rząd! Można jednak powiedzieć, że godnym podziwu jest to, iż tak dobre prawa istnieją już teraz. Zastanawiając się niekiedy nad prawami Stanu Nowy Jork, na przykład, bierze nas podziw, jak ten stan stara się o dobro większości i jak wiele czyni dla ludu. Jesteśmy radzi, że biedny świat mógł uczynić aż tyle. Podziw nas bierze, że ludzkość mogła tyle dokonać w obecnych, tak niepomyślnych warunkach. O jak pięknym będzie ten świat i jak błogim ten czas, gdy wszystko podporządkuje się pod prawo sprawiedliwości!

INNA STRONA TEJ KWESTII

Wracając się jeszcze do przedmiotu obmowy pomiędzy wierzącymi, weźmy jeszcze inny przykład: Przypuśćmy, że pewien brat został nominowany na starszego lub diakona, a według naszego zdania brat ten nie jest odpowiedni na to stanowisko, z pewnych powodów nam tylko wiadomych, lecz nie znanych Zborowi. Co w takim wypadku powinniśmy uczynić? Jesteśmy napominani, aby o nikim źle nie mówić. Czy mamy tedy, powstać w zgromadzeniu i powiedzieć: „Bracia, ja uważam, że brat A wcale się nie nadaje na starszego, ponieważ ja wiem, że on uczynił to a to; że oszukał pewną osobę na sumę pieniędzy” – lub cokolwiek mogłoby mu być zarzucone. Czy mamy tak powiedzieć? Bynajmniej! Czy wolno nam mówić źle, aby dobro z tego wyszło? Z pewnością, że nie! Jednakowoż stare stworzenie zawsze szuka sposobności obmawiania drugich; pozwól jemu troszeczkę a ono wnet wypowie wszystko, co tylko wie!

::R5530 : strona 266::

Co tedy należy uczynić w takim wypadku? Gdybym ja był członkiem danego zgromadzenia, to udał bym się do takiego brata i przemówiłbym do niego mniej więcej w taki sposób: „Bracie A, dowiedziałem się o tobie pewnych rzeczy, o których nie chcę nikomu wspominać. Ja wcale nie mam zamiaru, drogi bracie, o tobie źle mówić, lecz nie byłoby słusznym, aby Zbór obrał cię na starszego lub diakona, ponieważ ciąży na tobie plama; więc przyszedłem do ciebie z prośbą, abyś tego stanowiska nie przyjmował. Jeżeli przyrzekniesz, że zwolnisz się, to na tym poprzestanę, bo to jest wszystko, co potrzeba. Jeżeli zaś myślisz, że mój pogląd jest niewłaściwy, to ogłoś swoją sprawę publicznie przed Zborem. Gdy zaś tego nie uczynisz, ani nie wycofasz swej kandydatury, to ja będę zmuszony sprawę te opublikować – będę musiał opowiedzieć wszystko, co wiem, bo sam wiesz, że sprawa tak się ma. Szkodzić ci nie mam wcale zamiaru, więc też przyszedłem najprzód do ciebie, mając nadzieję, że sam poznasz słuszność mego stanowiska”.

Gdyby brat ten odpowiedział: „Dobrze bracie – ja wycofam swą kandydaturę; zaś co do sprawy przez ciebie wspomnianej, to postaram się, aby to naprawić o ile możliwe” – na to powiedziałbym mu, że bardzo mnie to cieszy. Ja myślę, że w taki sposób wyświadczyłbym temu bratu dobry uczynek; ochroniłbym zgromadzenie od niepotrzebnej przykrości i podtrzymałbym pokój. Gdyby natomiast brat ten zaczął się spierać, to powiedziałbym mu: „Wiedz, że jeśli się nie zwolnisz sprawę tę przedstawię Zborowi, ponieważ swoją mową dowodzisz, że pochwalasz to swoje złe postępowanie i chcesz w nim nadal trwać”.

Jeżeli jednak sprawa ta przytrafiła się danemu bratu kilka lat przedtem, to może przez ten czas brat ten już się całkiem zmienił, z czego powinniśmy się radować. Przeto moglibyśmy udać się do tego brata i powiedzieć: „Bracie, zauważyłem, że przyjąłeś nominację na starszego [lub diakona]. Czy życie twoje jest w zupełności zmienione?” Gdyby on odrzekł: „Tak bracie, moje życie jest całkiem inne, aniżeli wówczas było”, to byśmy się z tego ucieszyli. Lecz gdyby on się rozgniewał i ze złością nam powiedział, że to nie nasza sprawa, to należałoby mu powiedzieć: „Bracie ja sprawę tę przedstawię Zborowi. Swoim zachowaniem się dowodzisz, że pochwalasz swój pierwotny sposób postępowania. Gdybym ja tak postąpił i trwałbym w tym nadal, to chciałbym, aby ktoś wstrzymał mój zły sposób postępowania. Przeto opublikuję twoją sprawę, aby zgromadzenie mogło się zastanowić, czy chce cię mieć na starszego [lub diakona]”. Przypuśćmy jednak, że brat ten nie byłby nominowany na żaden urząd w Zborze? W takim razie jego przeszłość nie powinna nas obchodzić.

ZAKOŃCZAJĄCE SŁOWO NAPOMNIENIA

Cokolwiek mogłoby zaszkodzić drugiemu, nie powinno być nigdy mówione. Mówiąc o drugich należy się liczyć z każdym słowem. Pomiędzy poświęconymi istnieje niekiedy skłonność do prowadzenia zaufanych pogadanek o sprawach dotyczących innych braci lub sióstr, wykazujących ich słabości. Usposobienie, które lubuje się w wyjawianiu słabości drugich braci, z pewnością, że nie jest miłością, która zakrywa (1 Piotra 4). Znamy niektórych będących na wąskiej drodze przez dłuższy czas, którzy jednak słabości tej jeszcze dotąd nie przemogli w sobie. Czy tacy zapominają o tym, że sami mają słabości, może nawet gorsze jak ten brat lub siostra, których krytykują? Sam fakt, że tacy ignorują Pańskie napomnienie pod względem obmowy świadczy o ich braku dojrzałości. Ta niedojrzałość być może, iż do pewnego stopnia usprawiedliwia ich winę.

Im prędzej każdy z naśladowców Chrystusa pozna, że obmowa jest lżeniem drugiego; plamieniem dobrego imienia brata lub siostry i bezpośrednim gwałceniem licznych napomnień Słowa Bożego, oraz że oszczerstwo jest ograbieniem drugiego z dobrej reputacji, tym prędzej zobaczą tę rzecz w jej właściwym świetle, poznają, jak brzydką i wstrętną ona jest w oczach Pańskich. Kto zaś raz rzecz tę zobaczy z właściwego czyli Boskiego punktu widzenia, ten, jeśli jest dzieckiem Bożym, użyje całej swej energii, aby tę słabość, ten uczynek ciała i diabła, w sobie pokonać. Niechaj tedy każdy czytelnik lub czytelniczka niniejszych słów zbada swoje serce, rozważy swoje postępowanie i stawi pytanie: „Czy to ja?”

Niechaj każdy, kto chce okazać się godnym udziału w królestwie, które już wkrótce nadejdzie, wyzbędzie się starego kwasu złości, zazdrości itp., jeżeli jeszcze, jakie pozostały, aby oczyściwszy się z tych brudów, mógł być prawdziwym obrazem miłego Syna Bożego. Grzeszne ciało jest bardzo zwodnicze i stara się usprawiedliwiać z wszystkiego; przeto niechaj każdy doświadcza swego serca pod tym względem, możliwie jak najściślej. Wierzymy, iż bardzo mało czasu pozostaje nam jeszcze na udoskonalenie naszego charakteru. Módlmy się więc gorliwiej aniżeli kiedykolwiek przedtem: „Panie, połóż straż ustom moim; strzeż drzwi warg moich”.

====================

— 1 września 1914 r. —