R5475-173 Wolność woli

Zmień język 

::R5475 : strona 173::

Wolność woli

Wyrażenie wolna wola jest użyte w przeciwieństwie do myśli, że ludzkość jest jedynie maszynami, postępującymi zgodnie z pewnymi wpływami; na przykład, że Bóg działa na człowieka i zmusza go do robienie, chcenia, myślenia w pewien sposób, albo że szatan może mieć władzę nad kimś i zmusić go do złego, przeciwko jego woli.

Pismo Święte daje nam do zrozumienia, że Bóg, stwarzając człowieka, uczynił go na Swój obraz, to znaczy z wolną wolą do wybierania własnego sposobu postępowania – umysłową zdolnością i swobodą do podejmowania swych własnych decyzji. Biblia wskazuje, że Bóg w podobny sposób stworzył inteligentne istoty duchowe – Aniołów, Cherubinów; Serafinów itd., posiadających całkowicie wolną wolę.

Jeśli Bóg może obrać taki lub inny sposób postępowania, możemy również i my. Możemy być posłuszni Bogu lub Mu nieposłuszni, zależnie od naszej woli. Jednak z powodu upadku i wynikłego z tego potępienia, czy kary śmierci, oraz z powodu zaniku ludzkich władz pod naciskiem procesu umierania, ludzka wola znajduje się często w trudnościach. Jak napisał Apostoł Paweł: „Chęć [wola] jest we mnie, ale wykonać to, co jest dobrego nie znajduje [nie zawsze mogę]” (Rzym. 7:18). Nasza wola powinna dążyć do doskonałości, choć żaden z nas nie jest w stanie postępować doskonale. Z drugiej strony, człowiek może chcieć czynić źle, lecz w wykonaniu tego może być w mniejszym lub większym stopniu powstrzymywany. Tak w jednym jak i w drugim wypadku wola jest wolna.

Istnieje także taka rzecz jak opanowanie woli. Przez poddanie swej woli pod okultystyczne wpływy, niektóre osoby są kontrolowane przez złe duchy. Osoby takie w istocie tracą swoją wolę i nazywani są umysłowo chorymi, obłąkanymi. Mówi się, że więcej niż połowa tych, którzy znajdują się w zakładach dla umysłowo chorych, dostali się tam nie z powodu obłędu, lecz z powodu opętania przez złe duchy.

INDYWIDUALNOŚĆ NALEŻY OCHRANIAĆ

Wierni i poświęceni Bogu mają dane do zrozumienia, że jedynym sposobem, przez który przychodzą do społeczności z Bogiem jest zupełne poddanie Jemu swej woli. Takie poddanie woli komu innemu niż Bogu, lub w wypadku małoletnich dzieci, rodzicom lub nauczycielom, byłoby niemądre.

Dziecko może właściwie rozumować: Ja mam swoją wolę, lecz zignoruję ją i poddam się woli mych rodziców. Takie stanowisko dziecka jest bardzo dobre, jeżeli znajduje się ono w rękach roztropnych rodziców. Dziecko powinno być pouczone, że jego wola nie jest jeszcze odpowiednio rozwinięta, więc powinno poddać się rodzicom i oczekiwać ich opieki i kierownictwa. Rodzice zaś, rozumiejąc odpowiedzialność jako nadzorców swych dzieci, powinni traktować je z punktu widzenia ich wolnej woli i wykazać im, dlaczego dana sprawa powinna być rozwiązana tak czy inaczej, kontrolując dziecko w ćwiczeniu jego własnej woli.

Tak samo rzecz się ma z tymi, którzy należą do rodziny Bożej. Podstawowym wymaganiem jest, aby poddali się Bogu – porzucili swą wolę. Mają przede wszystkim rozpoznać, że są upadłymi, zrodzonymi w grzechu, że mają w sobie niedoskonałe, skażone skłonności, uleganie którym byłoby szkodliwe. Zatem powinni starać się, aby wola Boża stała się ich wolą. Powinni oddać się w zupełności pod Jego kierownictwo, rozumiejąc, że Jego wola względem nich jest dla ich dobra. Chrystus Pan uczy Swych naśladowców, że mają rozumować sami za siebie, że mają badać Słowo Boże, aby nauczyć się lekcji, jakie On tam podaje. Tym sposobem będą mogli lepiej poznać wolę Bożą i zobaczą o ile lepszą jest od ich własnej, a przez to przyjdą do tym bliższej społeczności z Nim i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem.

Wolność woli stoi w kontraście do niewoli ciała. Możemy mieć chęć zwiedzenia najdalszych krańców ziemi, lecz możemy być chorzy, kulawi lub może nam brakować pieniędzy albo środków transportu. Chociaż możemy mieć ku temu wolę, nie zawsze jest możliwość wprowadzenia jej w czyn. Tak samo jest pod względem grzechu i sprawiedliwości oraz woli do czynienia jednego lub drugiego. Każdy jest do pewnego stopnia powstrzymywany w czynieniu dobrze przez swoją własną niedoskonałość, jak również niedoskonałość innych, znajdujących się pod wpływem szatana, księcia tego świata. Gdy jednak nasza wola będzie w zupełności poddana Bogu, on udzieli nam coraz więcej ducha zdrowego zmysłu, pod którego wpływem będziemy z każdym dniem dostosowywać się do Jego obrazu.

====================

— 1 czerwca 1914 r. —