R4832-173 Okup – cena Okupu – odkupienie grzechu

Zmień język 

::R4832 : strona 173::

Okup – cena Okupu – odkupienie grzechu

WYŁĄCZNIE JEDNA cena okupu była zrządzona przez naszego Niebieskiego Ojca i zamierzona w śmierci Jego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ta cena okupu jest za grzechy całego świata. Ale świat jeszcze nie otrzymał działu korzystania z ceny okupu zamierzonej więcej niż osiemnaście stuleci temu; bo jeszcze „położony jest w złem” (1 Jana 5:19). Pan nasz znając wolę Ojca w tej sprawie zaznaczył: „Jać za nimi proszę, nie za światem proszę, ale za tymi któreś mi dał” – Jana 17:9.

Zastosowanie zasługi okupu za Kościół było uczynione kiedy nasz Pan Jezus „wstąpił na wysokość i okazał się przed oblicznością Bożą za nas” — klasę Kościoła (Żyd. 9:24). Zastosowanie z jego zasługi za nas było zamanifestowane przez błogosławieństwo Zielonych Świątek, które odtąd trwa z wszystkimi „nami”, klasą spłodzonych do nowej natury jako współdziedziców z naszym Odkupicielem.

Nasz wielki Najwyższy Kapłan nie uczyni zastosowania z swojej ceny okupu na korzyść świata dopóki nie skończy się ten wiek, dopóki On nie uzupełni tego użycia na korzyść Kościoła — teraz uzdalnia tylko tych przyciąganych przez Ojca do „przedstawienia swoich ciał żyjących ofiar, świętych i przyjemnych Bogu ich rozumną służbę” — Rzym. 12:1.

Dlatego podczas tego wieku przyjmuje ofiary kościoła jako część swojej własnej ofiary, To uzdalnia tę klasę, jak to odnosi się Apostoł (Kol. 1:24) „do dopełnienia tego, które jest z ostatków z ucisków Chrystusowych na ciele jego, które jest kościół”. Ci cierpiący z nim w tym obecnym czasie będą wkrótce uwielbieni w Jego królestwie jako Jego Oblubienica.

W krótkości podsumowując, nadmieniamy, że cena okupu jest jedną rzeczą, a pojednanie za grzech trochę inną rzeczą, wypływającą z ceny okupu. Cena okupu za wszystkich była zamierzona przez naszego Pana w dziele dokonanym przez niego na Kalwarii. Przeznaczona cena okupu jest w dwóch częściach:

(1) W tym wieku na korzyść kościoła.

(2) W przyszłym wieku – dla zapieczętowania Nowego Przymierza z Izraelem, które będzie otwarte do przyjęcia przez wszystkie rodzaje ziemi, wszystkie narody.

Pojednanie tak dalece jak się to odnosi do Boga, całe wypływa z tej ceny okupu dokonanej na Kalwarii. Pierwsze zastosowanie tej ceny było uczynione po wstąpieniu naszego Pana do nieba, kiedy okazał się za nas, Jego Kościół. Drugie zastosowanie ceny okupu będzie przy zamknięciu się tego wieku, kiedy On jako Wielki Kapłan, będzie pośredniczył w Nowym Przymierzu z Domem Izraela i z Domem Judzkim. To przymierze jest innym od przymierza pod którym rozwija się Kościół, mianowicie Przymierzem Abrahama, które nie miało pośrednika, które jest przymierzem ofiar, gdy Nowe Przymierze jest przymierzem restytucji, powrotem człowieka do swych oryginalnych doskonałych warunków.

====================

— 1 czerwca 1911 —