R4519-350 Niektóre interesujące listy

Zmień język

::R4519 : strona 350::

Niektóre interesujące listy

 

———–

jest to prawidłowo określone

DROGI BRACIE RUSSELL:

Pewne orzeczenie w STRAŻNICY z 15-go października zdaje się nam być niejasnym i myślimy, że może pióro Twoje wypowiedziało coś, co powiedzieć nie zamierzałeś. Orzeczenie to znajduje się w drugim paragrafie, w drugiej kolumnie na stronicy 28-ej, gdzie czytamy:

„Św. Paweł odnosił się wprost do tego Nowego Przymierza, które ma być uczynione z Izraelem po zakończeniu się tego wieku, gdy mówił: Toć będzie przymierze Moje z nimi (z cielesnym Izraelem), gdy odejmę grzechy ich. (Rzym. 11:27.) Odjęcie ich grzechów jest konieczne zanim oni mogą przyjąć to przymierze, ponieważ Bóg nie czyni przymierza z grzesznikami.”

Myśmy rozumieli, iż właśnie, dlatego, że oni byli i są grzesznikami Bóg uczyni z nimi to przymierze, aby mogli powrócić do harmonii z Bogiem. Jeżeli ich grzechy mają być wpierw odjęte, to, na co potrzebne będzie przymierze?

Być może, iż nie uchwyciliśmy dobrze Twojej myśli, będziemy, więc radzi otrzymać kilka słów wyjaśnienia. Możliwie, że odpowiedź Twoją uznasz za dosyć poważną, aby ją podać w STRAŻNICY.

w odpowiedzi

Orzeczenie to jest w zupełności właściwe. Bóg nie czyni przymierza z grzesznikami. Na przykład, Jego przymierze z Abrahamem było uczynione, ponieważ Abraham był wpierw usprawiedliwiony z wiary. Z powodu jego wiary popartej posłuszeństwem, Bóg obchodził się z nim tak jakoby on był wolnym od potępienia za grzech. Tak samo rzecz się ma z wiernymi Wieku Ewangelii. Jesteśmy najpierw usprawiedliwieni z wiary w krew Jezusową, zanim jesteśmy nawet zaproszeni do stawienia naszych ciał ofiarą żywą, do uczestniczenia z Chrystusem jako Jego członkowie w pośredniczeniu Nowego Przymierza, pod którymi Izrael i świat będą błogosławieni.

Zwłoka w zapieczętowaniu i ustanowieniu tego przymierza, oraz w rozpoczęciu błogosławienia ludu, była tylko w tym celu, aby postanowiona liczba klasy Kapłańskiej mogła się rozwinąć. Każdy członek tego domu wiary, figuralnie przedstawionego w synach Aarona i w pokoleniu Lewiego, musi być wpierw usprawiedliwiony z wiary w krew Jezusową – musi być omyty, oczyszczony, uświęcony i odłączony przez poświęcenie, by uczestniczyć w śmierci Chrystusowej, musi również przyjąć spłodzenie z Ducha Świętego i dokończyć swego biegu, zanim On Wielki Arcykapłan (Jezus Głowa i Kościół Jego Ciało) przedstawi za świat zasługę Pańskiej ofiary, która teraz jest zastosowana za Kościół, abyśmy przez to mogli stać się członkami Kapłana przez współofiarę.

Gdy powiedzieliśmy, że „odjęcie grzechów Izraela jest konieczne zanim oni mogą przyjąć to Nowe Przymierze”, to mielibyśmy na względzie 1-szą część odjęcia ich grzechów; mianowicie zadowolenie Sprawiedliwości na ich korzyść. Należy zawsze pamiętać, że grzech ma swoje dwie części; pierwszą jest jego zboczenie i potępienie z Boskiego punktu zapatrywania, a drugą jest jego wpływ na grzesznika, skalanie go umysłowo, moralnie i fizycznie.

Pierwsza z tych części musi być zmazaną zanim błogosławieństwo i przymierza są możliwe. Potem, pod zarządzeniami Nowego Przymierza, ich grzechy będą odejmowane stopniowo podczas Tysiąclecia, przy pomocy Królewskiego Kapłaństwa i wszelkich dodatnich wpływów Chrystusowego Królestwa.

On Wielki Arcykapłan, który na początku tego wieku okazał się przed oblicznością Bożą „za nami” i zastosował korzyści Swego okupu za nasze grzechy – za grzechy domowników wiary – po zakończeniu się tego wieku, złączony z członkami Swego ciała, którzy wiernie uczestniczyli w Jego ofierze, przedstawi i zastosuje cenę okupu „za wszystek lud”. W ten sposób On kupi cały świat jak już „kupił nas”, czyli Kościół. Dopiero, gdy w taki sposób, przez zapłacenie Sprawiedliwości za nich, „za lud”, kupi świat, On będzie miał prawo otworzyć dla nich błogosławione przywileje Nowego Przymierza, które będzie najpierw dla Izraela, a przez Izraela dla wszystkich rodzajów ziemi.

———–

 

====================

— 15 listopada 1909 r. —