R1980-112 Prawdziwa chronologia biblijna według A.M.

Zmień język

::R1980 : str. 112::

PRAWDZIWA CHRONOLOGIA BIBLIJNA WEDŁUG A.M.

Układ chronologii w naszych Bibliach wersji Common English został dokonany przez biskupa Ushera. Rozpoczyna się erą znaną jako Anno Domini (rok naszego Pana – aczkolwiek Usher wierzył, w zgodzie z wieloma uczonymi, że nasz Pan urodził się 4 lata wcześniej niż ta era, – my twierdzimy, że 1-1/4 roku wcześniej.)* Usher liczy wstecz od A.D., nazywając te lata B.C., i w naszym rozdziale poświęconym Chronologii w BRZASKU TYSIĄCLECIA, TOM II, zastosowaliśmy tą samą regułę. Ale ponieważ niektórzy mogą lepiej pojąć przedmiot, gdy jest przedstawiony w narastającej kolejności, od stworzenia Adama do czasów obecnych, my tutaj zastosujemy oznaczenie, znane jako A.M. (Anno Mundi) lub też rok świata.
Poza tym poniższe stwierdzenie zbiegnie się dokładnie z prezentacją w BRZASKU TYSIĄCLECIA, TOM II.


*Patrz BRZASK TYSIĄCLECIA, TOM II, str. 54.


OKRES OD STWORZENIA DO POTOPU

A.M.

Wiek   Adama           kiedy urodził się      Set                  1Moj.5:3                    130 = 130

”          Seta             ”                                  Enosz                        1Moj.5:6                    105 = 235

”          Enosza          ”                                  Kenan                       1Moj.5:9                     90 = 325

”          Kenana         ”                                  Mahaleel       1Moj.5:12                   70 = 395

”          Mahaleela     ”                                  Jared              1Moj.5:15                   65 = 460

”          Jareda           ”                                  Henoch         1Moj.5:18                  162 = 622

”          Henocha       ”                                  Matuzalem    1Moj.5:21                   65 = 687

”          Matuzalema  ”                                  Lamek            1Moj.5:25                  187 = 874

”          Lamek            ”                                  Noe                1Moj.5:28              182 = 1056

”          Noego           ”          zakończył się potop                        1Moj.7:6                 600 = 1656

                                                                                                      ——                  

Wszystkie lata od Adama do dnia kiedy wyschły wody potopu 1 Moj. 8:13 –         1656

OKRES OD POTOPU DO PRZYMIERZA ABRAHAMOWEGO

A.M.

Wyschły wody potopu (1Moj. 8:13)………………………………………………………… 1656

Arpachszad urodził się dwa lata po Potopie (1Moj. 11:10)……………………………. 1658

Arpachszad spłodził Szelacha mając lat 35 (1Moj. 11:12)……………………………… 1693

Szelach spłodził Ebera mając lat 30 (1Moj. 11:14)……………………………………….. 1723

Eber spłodził Pelega mając lat 34 (1Moj. 11:16)…………………………………………… 1757

Peleg spłodził Reu mając lat 30 (1Moj. 11:18)……………………………………………. 1787

Reu spłodził Seruga mając lat 32 (1Moj. 11:20)…………………………………………… 1819

Serug spłodził Nachora mając lat 30 (1Moj. 11:22)………………………………………. 1849

Nahor spłodził Teracha mając lat 29 (1Moj. 11:24)……………………………………….. 1878

Terach zmarł w wieku 205 lat (1Moj. 11:32)……………………………………………….. 2083

Abraham w tym czasie miał 75 lat (1Moj. 12:4)………………………………………….. 2083

OKRES OD PRZYMIERZA ABRAHAMOWEGO DO ZAKONU

A.M.

Tare był ojcem Abrahama; gdy zmarł (Dz. 7:4; 1 Moj. 12:4) Abraham przeniósł się do ziemi Kanaan. W ten sposób dzięki swej wierze i posłuszeństwu przypieczętował otrzymanie wielkiego Przymierza Abrahamowego, które było mu wcześniej obiecane pod tym jednym warunkiem. (1 Moj. 12:1-7.) I jako, że okres od złożenia tego Przymierza do dania Zakonu trwał 430 lat (Gal. 3:17), z tego wynika, że pierwszy element Zakonu, którym była Pascha został ustanowiony w roku:

……………………………….2513

(Patrz 2 Moj. 12:40-51 oraz BRZASK TYSIĄCLECIA, TOM II, str. 45-47.)

OKRES OD ZAKONU DO PODZIAŁU ZIEMI

A.M.

Izrael był doświadczany na pustyni przez 40 lat — od “tego samego dnia” kiedy skończyło się 430 lat, czternastego dnia pierwszego miesiąca, cztery dni po tym jak weszli do ziemi Kanaanu w roku:

……………………………….2553

Od tego momentu rozpoczęło się liczenie cykli Jubileuszowych.— Porównaj Jozue 4:19 i 5:10; 3 Moj. 25:2.

Izrael potrzebował sześciu lat aby podbić tą ziemię i rozdzielić pomiędzy swe plemiona. Poprzedziły one pierwszy rok Sabatowy i zakończyły się z rokiem:

……………………………….2559

(Joz. 14:7,10; BRZASK TYSIĄCLECIA, TOM II, str.48.)

OKRES SĘDZIÓW

A.M.

Św. Paweł, omawiając ten temat stwierdza (Dz. 13:19,20): “Rozdzielił [Bóg] przez losowanie między nich ich ziemię; a potem przez około [w ciągu+] czterysta pięćdziesiąt lat [to znaczy, że w tym okresie czasami mieli, a czasami nie mieli Sędziów] dawał im sędziów, aż do proroka Samuela [włącznie]. Później prosili o króla. I dał im Bóg Saula,” pod koniec roku:

……………………………….3009

(Porównaj BRZASK TYSIĄCLECIA, TOM II, str.49.)


+Greckie słowo, które jest tutaj przetłumaczone jako “przez około” to hos, i ma znaczenie podczas lub w czasie. Ten sam pisarz, Łukasz, używa właśnie tego słowa w Dz. 1:10; 10:17; Łuk. 24:32; i w każdym z tych przypadków jest ono przetłumaczone jako “w czasie”, w naszej wspólnej wersji [Biblii, przyp. tłum.]. Przekład syryjski podaje to w ten sposób,—”I przez czterysta pięćdziesiąt lat dawał im Sędziów, aż do Proroka Samuela” — ostatniego z Sędziów.


Zapis 1 Król. 6:1 jest oczywistym błędem transkrypcji, podano liczbę 480 zamiast 580. To drugie idealnie odpowiada oświadczeniu Apostoła (Dz. 13:19,20), i jest w zgodzie z nakładającymi się  i przerywanymi okresami panowania Sędziów i niewolami zapisanymi w Księdze Sędziów.

Tłumaczenie Emphatic Diaglott dla tekstu Dz. 13:20 posiada następującą notatkę:—”Pojawia się tutaj trudność, która bardzo zaintrygowała chronologów biblijnych. Data podana tutaj jest niezgodna ze stwierdzeniem w 1 Król. 6:1. Zaproponowano wiele rozwiązań, ale tylko jedno wydaje się w pełni satysfakcjonujące; a więc, tekst w 1 Król. 6:1 został zafałszowany poprzez zamianę hebrajskiej litery dalet (4) na hey (5), które posiadają bardzo podobny kształt. Wynikiem tego było 580 (zamiast 480) lat od wyjścia do budowy świątyni i zgadza się w pełni z chronologią Pawła.”

OKRES KRÓLÓW

A.M.

Saul               zakończył      40 lat panowania   (Dz. 13:21)                w         3049

Dawid          ”                      ”          ”                      (1 Kron. 29:27)         w         3089

Salomon       ”                      ”          ”                      2 Kron. 9:30              w         3129

Roboam        ”                      17 lat ”                      2 Kron. 12:13           w         3146

Abiasz           ”                      3 lata ”                      2 Kron. 13:2              w         3149

Asa                 ”                      41 lat ”                      2 Kron. 16:13           w         3190

Jehoszafat    ”                      25 lat ”                      2 Kron. 20:31           w         3215

Joram             ”                      8 lat    ”                      2 Kron. 21:20           w         3223

Achazjasz     ”                      1 rok   ”                      2 Kron. 22:2              w         3224

Atalia             ”                      6 lat    ”                      2 Kron. 22:12           w         3230

Joasz             ”                      40 lat ”                      2 Kron. 24:1              w         3270

Amazjasz      ”                      29 lat ”                      2 Kron. 25:1              w         3299

Uzjasz            ”                      52 lata”                      2 Kron. 26:3              w         3351

Jotam             ”                      16 lat ”                      2 Kron. 27:1              w         3367

Achaz              ”                      16 lat ”                      2 Kron. 28:1              w         3383

Ezechiasz     ”                      29 lat ”                      2 Kron. 29:1              w         3412

Manasseh’s  ”                      55 lat ”                      2 Kron. 33:1              w         3467

Amon             ”                      2 lata ”                      2 Kron. 33:21           w         3469

Jozjasz          ”                      31 lat ”                      2 Kron. 35:1              w         3500

Joakim           ”                      11 lat ”                      2 Kron. 36:5              w         3511

Sedekiasz     ”                      11 lat ”                       2 Kron. 36:11           w         3522

::R1980 : str. 113::

OKRES “70 LAT SPUSTOSZENIA ZIEMI”

A.M.

Ten okres rozpoczął się po obaleniu królestwa Sedekiasza kiedy ziemia została spustoszona (Jer. 40:6-13; 40:10-18; 43:5-7):

……………………………….3523

Zakończył się 70 lat później w:

……………………………….3593

OKRES OD PRZYWRÓCENIA DO ERY A.D.

A.M.

Data przywrócenia Izraela do ich własnej ziemi, co zakończyło siedemdziesięcioletni okres spustoszenia “bez obywatela,” jest jasno ustalony w Biblii jako pierwszy rok panowania Cyrusa króla Persji (2 Chron. 36:21-23), który w związku z tym, jak wskazano powyżej był rokiem:

……………………………….3593

W tym miejscu chronologia biblijna się kończy, pozostawiając nam dobre połączenie z historią świecką; gdyż pierwszy rok Cyrusa jest uznany przez wszystkich kompetentnych sędziów jako jasno ustalona data, 536 lat przed naszą erą znaną jako Anno Domini. (Należy pamiętać, że żadna wcześniejsza data niż ta może być wyraźnie i bez wątpienia związana z Biblijną historią i chronologią.) Skoro rok 3593 był tym samym rokiem co pierwszy rok panowania Cyrusa, dodając 535 lat do tego roku wskaże nam, że 1 rok przed Chrystusem to rok:

……………………………….4128

Rozpoczęła się nasza era A.D.

Do zakończenia 6000 lat potrzeba jeszcze 1872 lat (do Paźdz. 1872 A.D.):

……………………………….1872

Stąd, rok kończący się w Paźdz. 1872 A.D. był rokiem:

……………………………….6000

Data oznaczona przez cykle Jubileuszowe jako początek Czasu Restytucji (Dz.3:19-21), 20 Wrz., 1874* była w związku z tym w roku:

……………………………….6002

Rok, który zakończył się w Paźdz. 1895 to rok…………………………………………. 6023

Rokiem, kończącym się Paźdz. 1900 A.D. będzie……………………………………….. 6028

Rokiem, kończącym się Paźdz. 1914 A.D. będzie……………………………………….. 6042

i czterdziesty pełny rok “dzień gniewu” od Października, 1874, zakończy się  w Październiku 1914 A.D., wypełnią się Czasy Pogan w których miała być deptana Jerozolima i jej lud.


*Dwa wolne od grzechu lata w Edenie, mogą być liczone jako należące do Tysiąclecia, i w ten sposób  mogą zostać uwzględnione dwa lata różnicy pomiędzy końcem 6000 lat a początkiem Czasu Restytucji;— tydzień zła dla Ludzkości, 6000 years, został w całości wyliczony. Patrz BRZASK TYSIĄCLECIA, TOM III, str.127.


Możemy uznać, że wszyscy studenci chronologii są zgodni co do tego, że pierwszym rokiem Cyrusa był rok 536 przed rozpoczęciem się naszej ery Anno Domini+. Nie ma i nie może być zgody co do dat poprzednich wydarzeń z kilku przyczyn:

(1) Zapisy świeckiej historii są fragmentaryczne i wszystkie beznadziejnie zaplątane. Zapis biblijny jest zdecydowanie jaśniejszy; a jednak, jak zauważyliśmy zapisy Starego Testamentu byłyby niewystarczające bez natchnionej pomocy pisarzy Nowego Testamentu.

::R1981 : strona 113::

(2) Starając się zharmonizować stwierdzenia Biblii z zaplątanymi twierdzeniami historii świeckiej, Biskup Usher (i prawie wszyscy bardziej współcześni chronolodzy bezdyskusyjnie podążyli jego śladem w tej materii) policzył “siedemdziesiąt lat” Izraela jako lata niewoli babilońskiej i rozpoczął je liczyć od pierwszego roku Nabuchodonozora, kiedy uprowadził on Joakima i wielu z ludu wraz z kosztownościami Świątyni do Babilonu. Chronologia oparta na tak fałszywym przypuszczeniu jest oczywiście niewłaściwa; gdyż, jak już wskazaliśmy, Biblia wyraźnie określa “siedemdziesiąt lat spustoszenia ziemi” jako okres bez żadnego jej mieszkańca.


+Można uniknąć wiele zakłopotania pamiętając że pomiędzy B.C. i A.D. znajduje się ustalony punkt, który wyznacza nową erę chronologicznie; (nie narodziny Chrystusa, lecz lecz ten punkt w czasie który uznano za datę jego narodzin). Tak więc fakt, czy Nasz Pan naprawdę urodził się rok i jedną czwartą roku wcześniej, czy cztery i jedną czwartą roku wcześniej nie zmieniłby liczby lat. Cokolwiek zostałoby dodane do A.D. umniejszyłoby liczbę lat B.C., i suma lat byłaby w każdym wypadku taka sama. Patrz BRZASK TYSIĄCLECIA, TOM II., str.55.


Nasza metoda oparta wyłącznie i dokładnie o liczby Biblii, jest jedyną poprawną metodą; i jesteśmy w ten sposób pewni, że nie oszukujemy ani siebie, ani innych. Bóg w słusznym czasie z pewnością obficie uzasadni prawdy swojego Słowa;  — do tej pory ufamy mu bezwarunkowo. Cokolwiek może być twierdzone przez innych, chronologia podana przez Biblię jest według naszej oceny jedyną wartą rozważania przez dziecko Boże, które wierzy, że

“Bóg jest swym własnym tłumaczem,
I wszystko to wyjaśni.”

====================

— 15 maja, 1896 r. —