R1715-320 Studium biblijne: Połów ryb

Zmień język 

::R1715 : strona 320::

POŁÓW RYB

Złoty tekst: „[…] On ich uczył jako mający moc, a nie jako nauczeni w Piśmie – Marek 1:22.

Cudowny połów ryb datuje się jako początek misji naszego Pana, tj., zanim powołał dwunastu apostołów i wysłał siedemdziesięciu uczniów. Połów ten był proroctwem na przyszłą ich działalność pozyskiwania ludzi za pomocą głoszenia Ewangelii, wskazywał również, iż mieli zgromadzać wielkie masy ludzi. Podobne wydarzenie miało miejsce po zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Por. Jana 21:1-9). Proroctwo to wypełniło się podczas długiego sezonu ewangelicznego.

Podobną naukę wyraził Pan Jezus (Mat. 13:47-50), gdy powiedział przypowieść: „Z królestwem niebieskim ma się podobnie jak z siecią zarzuconą w morze, którą się łowi wszystkie rodzaje ryb. Gdy była już pełna, wyciągnięto ją na brzeg i siedząc przebierano: dobre ryby do naczyń, a liche rzucano precz. Tak będzie przy końcu (wieku) świata. Wynijdą aniołowie i z pomiędzy sprawiedliwych wyłączą złych, i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Sieć ewangeliczna była najpierw zapuszczona w morze (świat, gdzie nie było różnicy między Żydem a Poganinem) na Zielone Świątki. Od tej pory, aż do czasu żniwa, sieć ta zagarniała wszelkiego rodzaju ryby, które wyobrażały wyznawców wszystkich kościołów i sekt lub jak niekiedy nazywają świat chrześcijański lub chrześcijaństwo. Lecz te wszystkie ryby nie są takiego rodzaju, jakich Pan sobie życzy, aby miały stanowić prawdziwe chrześcijaństwo, tj. Królestwo Chrystusowe, które ma być ustanowione w mocy i chwale przy końcu wieku ewangelicznego, a na początku tysiąclecia. Przeto podczas żniwa, czyli końca wieku dzieło separacyjne ma być przeprowadzone. Gatunki i rodzaj – ryb, które są pożądane mają być wybrane i starannie zgromadzone i zachowane, zaś pozostałe (…) odrzucone, jako niegodne uczestnictwa w Królestwie do którego były powołane.

Praca ta rozpoczęła się szczególnie od roku 1874. Aniołowie, czyli wysłańcy, byli posłani, aby zbierali lud Boży, który Panu Bogu upodobało się oświecić i przyprowadzić do znajomości swojego Planu i odnośnych czasów tegoż. To jest to poselstwo, które poprzednio nie było znane, bo nie był na to jeszcze czas (a dotąd dokonało wielkiego dzieła). Ci, co miłują Pana i kto posiada Jego Ducha z łatwością może rozpoznać źródło Boże, z którego to poselstwo wytryska i przyjmie je. Tacy są tym pożądanym rodzajem ryb, lecz te są stosunkowo w małej liczbie porównując do liczby, jaka się znalazła w sieci.

Połów ryb, zagarnianie ich siecią ewangeliczną a przebieranie tychże przy końcu wieku, są dwie części jednego dzieła przygotowania ludu Bożego. Ten obraz odpowiada siewcy i żniwiarzowi; a gdy wielkie dzieło zostanie dokonane tak siewca jak i żniwiarz będą się radować. Sianie trwało przez cały wiek, lecz ci, co zrozumieją i ocenią, w jakim żyjemy czasie bez wątpienia poświęcą swoją energię na szczególną pracę, jaka jest na czasie tj. nie tyle na rozsiewanie nasienia, ile na zgromadzanie dobrych ryb w naczynia, raczej przebierać, aniżeli starać się łowić ich więcej.

====================

— 1 października 1894 r. —