R1414-189 Studium biblijne: Królowanie Mesjasza

Zmień język

::R1414 : strona 189::

STUDIUM Starego Testamentu

– Lekcje Międzynarodowej Niedzielnej Szkoły Biblijnej –

Sugestywne myśli opracowane jako pomoc dla tych spośród naszych czytelników, którzy uczestniczą w klasach biblijnych korzystających z tych lekcji; aby umożliwiały prowadzenie innych do pełni Ewangelii. Opublikowane z wyprzedzeniem na prośbę zagranicznych czytelników.

—————

Królowanie Mesjasza

II kwartał, lekcja XIII, 26 czerwca, Psalm 72:1‑19

Złoty tekst – „I będą mu się kłaniać wszyscy królowie; wszystkie narody służyć mu będą” – Ps. 72:11

W Dz. Ap. 3:19‑21 czytamy, że „przyszły czasy ochłody od obliczności [grec. prosopon – twarzy lub oblicza] Pańskiej [Jahwe – od Jego łaski, jak wskazuje figura Jego twarzy zwróconej ku nam], a [w tym oznaczonym czasie ochłody] posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa. Który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków”.

Jest to bardzo ogólne ogłoszenie o łaskawym zamiarze Boga względem całego świata, który On tak umiłował, że dał Swego jednorodzonego Syna, aby dokonał ich odkupienia. Gdy już za wielką cenę dokonało się to odkupienie z mocy grobu, On mówi tutaj o ustalonym, wyznaczonym czas, w którym Jego celem będzie udzielenie ludziom błogosławieństw tak prawomocnie zabezpieczonych dla nich przez Chrystusa, i zwraca naszą uwagę, że ten chwalebny czas błogosławienia jest inspirującym tematem dla każdego z Jego prawdziwych proroków.

Psalm wybrany do tej lekcji jest jednym z tych błogosławionych proroctw, który mówi nam o chwalebnym królowaniu zmartwychwstałego i „wielce wywyższonego” Syna Bożego, którego nadchodząca obecność będzie „jako zstępuje deszcz na pokoszoną trawę, a deszcz kroplisty skrapiający ziemię” – zaiste, „czasy ochłody”.

Jak rozległe będzie Jego panowanie? Och, mówi Psalmista, „Będzie panował od

::R1415 : strona 189::

morza aż do morza, i od rzeki aż do kończyn ziemi” (Ps. 72:8). Tak mówi Pan: „A wszakże, jako Ja żyję, i napełniona jest chwałą Pańską wszystka ziemia”. (Znak! ta ziemia; nie jest tutaj mowa o niebie, chociaż niebiosa również są, i będą jeszcze bardziej napełnione Jego chwałą.)

Co stanie się z obecnymi królami i władcami ziemi, kiedy Pan rozpocznie w ten sposób swoje panowanie? I jak przyjmą Go narody? Psalmista odpowiada (Ps. 72:11), że „będą mu się kłaniać wszyscy królowie; wszystkie narody służyć mu będą”.

Ale czy nikt Mu się nie sprzeciwi, lub czy nie będzie usiłował powstrzymać Jego władzy? O, tak! On będzie miał wrogów i spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem obecnie panujących władz, ale znowu mamy napisane (Ps. 72:4,9), że „gwałtownika pokruszy [zniszczy wszystkie represyjne systemy i instytucje]”, oraz że „nieprzyjaciele jego [ci, którzy po pełnym poznaniu, przeciwstawią się Królestwu Chrystusowemu i jego prawom] proch lizać będą”  – zostaną zniszczeni. I jako dowód Jego chwalebnego triumfu i podbicia serc Jego poddanych, napisano, że „królowie [wybitni i wpływowi spośród ludzi] od morza i z wysep dary Mu przyniosą” i złożą daninę, aby okazać swoją lojalność wobec nowego rządu; że ostatecznie „wszystkie narody wielbić go będą”, i nawet „przed nim padać będą mieszkający na pustyniach [narody poza granicami Chrześcijaństwa i wszystkie po części cywilizowane oraz dzikie plemiona]” – Ps. 72:10,17.

Czym się będzie charakteryzować się Jego panowanie, że pozyska serca ludzi i przywiąże ich w miłującej lojalności do nowego króla? Główną cechą Jego panowania będzie to, że na ziemi zostanie ustanowiona sprawiedliwość – że najpierw zostanie ona zapewniona poprzez silne i surowe posunięcia, a potem będzie utrzymywana i praktykowana z wigorem i powodzeniem. Chociaż na początku „laska żelazna” sprawiedliwości pokruszy narody na kawałki jak naczynie garncarskie i rozbije każdy system oraz środek opresji (Ps. 72:4) – państwowy, społeczny, finansowy i religijny – to jednak, jak magnes, pozbiera potem wszystkie pokruszone fragmenty (jednostki, które tworzyły te narody i systemy) i połączy je razem w silniejszą, mocniejszą więź prawości i pokoju, która nigdy nie zostanie zerwana.

Tak więc jest napisane (Ps. 72:2): „Aby sądził lud twój w sprawiedliwości, a ubogich twoich w prawości”; (Ps. 72:3) „Przyniosą góry [nowe rządzące moce królestwa Chrystusowego] ludowi pokój, a pagórki [władze poddane pod główny rząd – będą także pośrednikami błogosławieństw i pokoju] sprawiedliwość.”

Ps. 72:4: „Będzie sądził ubogich z ludu, a wybawi synów ubogiego; ale gwałtownika pokruszy.”

Ps. 72:7: „Tak sprawiedliwy zakwitnie za dni jego, a będzie obfitość pokoju, dokąd miesiąca staje.”

Ps. 72:12‑14: „Albowiem wyrwie ubogiego wołającego, i nędznego, który nie ma pomocnika. Zmiłuje się nad ubogim i nad niedostatecznym,

::R1415 : strona 190::

a duszę nędznych wybawi. Od zdrady i gwałtu wybawi duszę ich; bo droga jest krew [życie] ich przed oczyma jego.”

Jako rezultat tego błogosławionego panowania prawości, nie tylko sprawiedliwość i pokój zostaną ustanowione na ziemi, ale jako nagrody za prawość będą następować wielkie obfitości błogosławieństw od Króla, jak jest napisane (Ps. 72:16): „Gdy się wrzuci garść zboża do ziemi na wierzchu gór [jako błogosławieństwo od Króla], zaszumi jako Liban urodzaj jego [drzewa], a mieszczanie [poddani tego rządu – miasto będące symbolem rządu] zakwitną jako zioła polne.”

Kiedy ludzie dojdą do urzeczywistnienia tych błogosławieństw i rozpoznają prawy autorytet, dzięki któremu są one dla nich zabezpieczone, czyż będzie dziwić, że wiele z ich serc zostanie pozyskanych, a ich lojalność będzie się przejawiać poprzez szczerą współpracę, o czym poświadczają wersety 10, 11 i 17! Zaprawdę, patrząc przez pryzmat tego wszystkiego, co prorocy mają do powiedzenia o tych błogosławionych czasach ochłody pod panowaniem Chrystusa, widzimy siłę radosnej ekspresji Psalmisty: „Jako zstępuje deszcz na pokoszoną trawę, a deszcz kroplisty skrapiający ziemię” – Ps. 72:6. „Imię jego będzie na wieki; pokąd słońce trwa [jak jasność słońca rośnie aż do pełnej jasności w południe, tak też cześć Mesjasza będzie stawać się coraz jaśniejsza i jaśniejsza, aż mgły i mroki grzechu zostaną usunięte], dziedziczyć będzie imię jego, a błogosławiąc sobie w nim [oni obmyją swoje szaty, ale ta możliwość przyjdzie do nich oraz będzie we krwi i przez krew Baranka], wszystkie narody wielbić go będą.”

Ogólne błogosławione rezultaty wieku Tysiąclecia są przedstawione w tym proroctwie – ci, którzy będą „lizać proch” są potraktowani jako wyjątki. I z pewnością wspaniały wynik Boskiego planu, kiedy Chrystus będzie miał wszystkich wrogów położonych pod swymi stopami i całkowicie odnowi wszystkich chętnych oraz posłusznych, będzie wystarczającym powodem dla każdego, kto zda sobie sprawę z tego, by przyłączyć się do Proroka w radosnym okrzyku, którym kończy on to proroctwo w wersetach 18 i 19 (Ps. 72:18,19): „Błogosławiony Pan [Jahwe] Bóg, Bóg Izraelski, który sam cuda czyni [którego mądrość sama przedstawiła cudowny plan, i nikt nie jest Jego doradcą]. I błogosławione imię chwały jego na wieki, a niech będzie napełniona chwałą jego wszystka ziemia. Amen, Amen.” I patrząc na chwalebny charakter i opis Tego, którego Jahwe ustanowił królem nad całą ziemią w tym dniu (Zach. 14:9), my, wraz z Psalmistą, wyrazimy nasze uznanie dla Jego mądrości i łaski, i powiemy (Ps. 72:1): „Daj królowi [temu królowi, którego wyznaczyłeś] sądy twoje, a sprawiedliwość twoję synowi królewskiemu [Synowi Jahwe]” – powierzając Mu wykonanie wielkich planów; mamy pełne zaufanie do Jego zdolności i Jego gotowości do sprawowania sądów aż do zwycięstwa i napełnienia świata Twoim pokojem i Twoją chwałą.

====================

– 1 i 15 czerwca 1892 r. –