R0853-5 Inne równoczesne wydarzenia

Zmień język

::R0853 : strona 5::

INNE RÓWNOCZESNE WYDARZENIA

Gdy podczas brzmienia wielkiej lub siódmej trąby, Dnia Pańskiego, zgromadzenie i nagrodzenie Jego wiernych naśladowców zostanie osiągnięte, równocześnie będą miały miejsce inne wielkie wydarzenia. Ziemia ma się stopić (społeczeństwo się rozpadnie), morze i fale będą huczeć (bezprawny żywioł rozszaleje się), a góry zostaną usunięte i przeniesione w sam środek morza – (rządy zostaną pochłonięte przez element bezprawia) – niebiosa (rządy sprawujące obecnie władzę) przeminą z wielkim trzaskiem. Wszystko to przeminie, aby „nowe niebiosa”, „powietrze” lub moce rządzące, których Chrystus jest księciem, mogły stopniowo przejąć kontrolę i zreorganizować społeczeństwo według lepszych zasad. Wszystkie te rzeczy będą się dziać jednocześnie, podczas siódmej trąby – dnia zemsty – dnia związania mocarza oraz zepsucia i obalenia jego porządku w celu ustanowienia lepszego – Mat. 12:29.

Albo spójrzmy na opis tego samego okresu podany przez innych proroków: gromadzenie umarłych i żywych członków Ciała Chrystusowego nastąpi w czasie, gdy bogacze będą płakać i zawodzić z powodu nieszczęść, jakie na nich spadną (Jak. 5:1‑3; Sof. 1:18); w czasie, gdy narody są rozgniewane i nadchodzi gniew (Obj. 11:18 i Dan. 12:1); w czasie, gdy pojawia się ognisty strumień kłopotów, a Syn Człowieczy zostaje obdarzony władzą i panowaniem (Dan. 7:10); w czasie, gdy kamień uderza w stopy obrazu – obecne ziemskie rządy (Dan. 2:34); w czasie, gdy ziemskie imperia stają się jak plewy i zostają całkowicie zmiecione (werset 35); w czasie wspomnianym przez Objawiciela (Obj. 19:11‑21), w którym królowie ziemi i ich wojska będą nieświadomie prowadzić wojnę z Barankiem i Jego wojskiem – nie rozpoznając Go.

Kiedy te różne wydarzenia „owego dnia” zostaną połączone, musi się to stać oczywiste nawet dla najbardziej opieszałego serca, by uwierzyło we wszystko, co napisali prorocy, że przez cały ten okres nie tylko Pan będzie niewidzialny dla ludzi, ale i zmartwychwstanie Jego świętych i przemiana żyjących nie będą zamanifestowane na zewnątrz. Z pewnością, gdyby świat widział Jezusa i świętych w chwale na niebie naturalnymi oczami, czy ktokolwiek mógłby przypuszczać, że otwarcie prowadziliby wojnę z Barankiem i Jego armią? Nie, zaprawdę; Dzień Pański nadejdzie jak złodziej w nocy, a fakt obecności Pana itp. zostanie objawiony lub ogłoszony światu jedynie w „ogniu płomienistym” sądów, jakkolwiek Jego bliscy naśladowcy, których nazywa „przyjaciółmi”, nie mogą być w ciemności jak inni, ponieważ mają pewne słowo proroctwa, na które zwracają uwagę.

====================

— Maj 1886 r. —