R0652-5 Nie bądźcie szybko poruszeni

Zmień język 

::R0652 : strona 5::

NIE BĄDŹCIE SZYBKO PORUSZENI

„Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, a nieporuszeni od nadziei Ewangelii” – Kol. 1:23

Pokazuje to, że Apostoł sądził, iż konieczne jest przestrzec Kościół przed oszustwami przeciwnika, przez które mógłby go „oddalić” jego budowlę wiary od PRAWDZIWEGO FUNDAMENTU. Że była pewna dążność w tym kierunku i że niektórzy opuścili prawdziwą ewangeliczną podstawę widoczne jest ze słów Ap. Pawła do Gal. 1:6-12. Tutaj pokazuje on także, że tamci nauczyciele, którzy próbowali swego odciągania do INNEJ EWANGELII czynili go (Pawła) ośrodkiem swego ataku ponad prawdziwą radosną wieść. To tutaj używa on bardzo kategorycznego języka „Jeśliby ktokolwiek z ludzi kazał wam, jaką inną Ewangelię (przedstawiał jakiś inny fundament dla wiary) niż ta, którąście otrzymali niech będzie przeklęty”.

Oczywistym jest, że Apostoł nie odnosił się do Kościoła w Galacji jako mającego całość prawdy we wszystkich przedmiotach, lub wszystką wiedzę Bożego objawienia, ponieważ zawsze nawołuje do badania Pism po to, by wzrastać w łasce i mądrości. Podczas gdy cała prawda związana jest z „radosną wieścią” lub Ewangelią, jednakże w tym znaczeniu, w którym Apostoł używa tego słowa, nie ma ona tak rozległego znaczenia, ale on widocznie odnosi się do FUNDAMENTU, na którym cała wiara i nadzieja musi spocząć i się budować. Czyż nie jest więc oczywistym, że on odnosi to do odkupienia, które jest w Chrystusie Jezusie? Tego samego, o którym gdzie indziej stwierdza, że jest to sedno całego jego nauczania. „Albowiem naprzód podałem wam, com też wziął, iż Chrystus umarł za GRZECHY NASZE według Pism” (1 Kor. 15:3).

Oto sedno wszelkiej dobrej wieści, bo gdyby nie odkupienie przez Jego krew, i przebaczenie grzechów, nic innego nie mogłoby być radosną nowiną. Stąd powinniśmy być ostrożnymi, by nie zostać oddalonymi od Ewangelii- tej podstawy wszelkiej nadziei i prawdziwej wiary.

Żyjemy w czasie gdy ten fundament jest atakowany przez niektórych w Kościele. Popularne staje się mówić: wierzę, że Chrystus umarł, ale nie umarł on za nasze grzechy. Następnie usiłuje się lekceważyć i odwracać stwierdzenia Proroków i Apostołów, które mówią jak Pan położył na nim nieprawość wszystkich nas i że on umarł sprawiedliwy za niesprawiedliwych, by przyprowadzić nas do Boga. W międzyczasie ludzie tacy będą was prosić, by zbadać piękno innej teorii- zbudowanej na innym fundamencie. Mówią oni: zamiast tej podstawy, że „Chrystus umarł za nasze grzechy”, według Pism, zastąpmy ją innym- Chrystus umarł tylko jako przykład, według naszej teorii. Następnie przystąpią do pokazania wam jak cudowną jest teoria, którą mogą budować na tym innym fundamencie.

Lecz każdy święty powinien odpowiedzieć: Zatrzymaj się! Nie idź dalej zanim zbadamy teorię zbudowaną na twojej podstawie, musimy być przekonani, że Ewangeliczny fundament, który kazał Paweł i który przyjęliśmy jest NIEWŁAŚCIWY. Następnie musimy „dowieść” twojej podstawy, a potem, jeżeli wszystkie rzeczy dowiodą, że podstawa, który otrzymaliśmy, i na której święci wszystkich wieków się budowali jest nieprawidłowa, wtedy będziemy przygotowani wejrzeć w to i dowieść teorii na niej zbudowanej, ale nie wcześniej. Tymczasem zaś będziemy „trwać w wierze ugruntowani i utwierdzeni, a nieporuszeni od nadziei Ewangelii”, którą „otrzymaliśmy” przez krew Jego, przebaczenie grzechów, DOKĄD, ty krok po kroku nie przebadasz każdego jednego z wielu stwierdzeń, z których złożony jest nasz fundament, i nie pokażesz, że te stwierdzenia są niewiarygodne albo znaczą coś wprost przeciwnego do tego o czym mówią.

Świadectw tych dowiedliśmy raz i jesteśmy błogosławieni od Boga w rozwoju budowli wiary na nich opartej, nie będziemy potrzebowali postępować wstecz i zburzyć wiarę, by znowu im ją udowadniać. Jeśli MOŻESZ je OBALIĆ, miejmy ten dowód, ale nic ponad to. Niektóre z fundamentalnych kamieni, na których wiara wszystkich świętych wszystkich wieków jest zbudowana, i od których odmawiamy być „odsunięci” aż będą starte na proch- co jak myślimy nigdy nie nastąpi- są następujące:

Izajasz powiada – „Wszyscy jako owce zbłądziliśmy; zwróciliśmy się każdy na swą własną drogę, a Pan położył na Nim nieprawość wszystkich nas … On wycięty jest z ziemi żyjących, dla przestępstwa ludu mojego został uderzony. Pozwolił, by jego grób uczyniono pomiędzy grzesznymi, bogatemu podano jego śmierć, chociaż nie popełnił żadnej przemocy i nie było oszukaństwa w jego ustach. Lecz Panu podobało się skruszyć go przez chorobę: kiedy (teraz) dusza jego przyniosła ofiarę za grzech, tedy zobaczy swe nasienie, żyć będzie wiele dni, i upodobanie Pana pomyślnie się rozwinie przez jego rękę … Przez swe poznanie mój sługa sprawiedliwy przyniesie sprawiedliwość dla wielu, kiedy poniesie ich nieprawości. Dlatego podzielę go (część) z wieloma i z mocnymi dzielił się będzie zdobyczą; ponieważ wylał swą duszę na śmierć i z przestępcami był policzony, chociaż on dźwigał grzech wielu i za przestępców pozwolił, by spotkało go (zło)”, Iz. 53:6-12, Tłumaczenia K. J i Leesera.

Jezus powiedział: „I duszę moją kładę za owce” … ”Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie”, Jana 10:15, 18.

Apostoł Paweł powiedział: „Albowiem naprzód podałem wam, com też wziął [pierwsze ze wszystkiego], iż Chrystus umarł za GRZECHY NASZE według Pism”, 1 Kor. 15:3. „Usprawiedliwieni będąc krwią jego, zachowani będziemy przezeń od gniewu”, Rzym. 5:9.

„W którym mamy odkupienie przez krew jego”, Efez. 1:7. „Ale Chrystus odkupił nas z przeklęstwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem”, Gal. 3:13. „Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych”, 1 Kor. 15:21. „Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego”, 1 Tym. 2:5-6

„Albowiem Chrystus, gdyśmy jeszcze byli mdłymi, według czasu umarł za niepobożne … Albowiem jeźli dla jednego upadku śmierć królowała przez jednego, daleko więcej, którzy obfitość onej łaski i dar sprawiedliwości przyjmują, w żywocie królować będą przez tegoż jednego Jezusa Chrystusa. Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało grzesznymi; tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało sprawiedliwymi”, Rzym. 5:6, 17, 19.

„Przetoż oświadczam się wam dnia dzisiejszego, żem ja jest czysty od krwi wszystkich. Albowiem nie chroniłem się, żebym wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej. Pilnujcież tedy samych siebie, i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew”, Dz. Ap. 20:26-28.

Apostoł Jan powiedział: ”A on jest ubłaganiem za grzechy nasze; a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata”, 1 Jana 2:2. „krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”, 1:7.

Apostoł Piotr powiedział: „Wiedząc, iż nie skazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni jesteście…ale drogą krwią jako baranka niewinnego i niepokalanego, Chrystusa”, 1 Piotra 1:18, 19. „Bo i Chrystus raz za grzech cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem” (3:18).

A uwielbiony zwycięski kościół woła: „Temu, który nas umiłował, i omył nas z grzechów naszych krwią swoją. I uczynił nas królami i kapłanami Bogu, Ojcu swemu; jemuż niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen.” „I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi, i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze wszelkiego pokolenia, i języka, i ludu, i narodu”, Obj.1:5, 6 i 5:9.

====================

— Sierpień 1884 r. —