R0420-5 Chrystus – nasze ubłaganie

Zmień język 

::R0420 : strona 5::

CHRYSTUS – NASZE UBŁAGANIE

Ostatnimi czasy niektórzy zakwestionowali potrzebę Jezusa jako naszego Odkupiciela, a także jego krew (śmierć) jako cenę okupu. Według nich, użyte przez apostołów słowo ubłaganie znaczy zaledwie Jezusa jako kanał – ubłagalnie, miejsce ubłagania, dzięki któremu Bóg dał wybaczenie. Z tego też względu, przytoczona tu myśl, że Jezus zaspokoił nasze grzechy jest błędna, a ponadto nie oddaje właściwego znaczenia wyrażenia „ubłaganie za grzechy nasze”.

Niektórzy jako dowód powyższych myśli, przytaczają Rzym. 3:25 BG, gdzie jest użyte słowo ubłaganie i słowo ubłagalnia z Żyd. 9:5 BG. I w tym momencie pozostawiają tą kwestię, uznając, że jest udowodniona.

Jednak my się temu sprzeciwiamy, gdyż te interpretacje są w niezgodzie z greckim przekładem, gdyż czytamy – „On (Jezus) ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.”, „Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze” (1 Jana 2:2 i 4:10). W tych dwóch przykładach zostało użyte greckie słowo hilasmos, czyli ubłaganie. Greccy uczeni tłumaczą je jako to, „co zaspokaja”, „co przebłaga, co zjedna”.

Są to jedyne przykłady biblijne, w których jest użyte to greckie słowo (hilasmos) i nie znamy żadnych innych tłumaczeń słów, które by oznaczały ubłaganie. Jeżeli to tłumaczenie jest jeszcze niejasne, oto definicja Słownika Webstera: „czyn zaspokajający gniew i pozyskiwanie przychylności obrażonej osoby” – „pokuta lub ofiara pokutna”. Przeczytajmy jeszcze raz powyższe wersety w świetle tej definicji, i zobaczymy, że Jan rozumiał kwestię potrzeby Odkupiciela.

Następnie biorąc pod uwagę Żyd. 9:5 i Rzym. 3:25, można powiedzieć, że użyte tutaj greckie słowo hilasterion jest zupełnie inne od poprzedniego, nie mniej jednak jest ono spokrewnione z powyższym, dlatego też w angielskim tłumaczeniu Biblii (Young) jest to „ubłagalnia”. Wiemy, że w Namiocie Zgromadzenia znajdowała się Arka, jej górna, złota pokrywa była kropiona krwią ofiary za grzech przez Najwyższego Kapłana. Pan Bóg zaakceptował tą ofiarę jako ofiarę zaspokajającą grzechy Kapłanów i Izraela (w figurze Kościół i także cały świat). Ta złota bryła kształtująca pokrywę arki była zwana „Ubłagalnią”, ponieważ według Bożego ustanowienia było to miejsce przebłagania. W hebrajskim języku użyte tutaj słowo kapporeth znaczy „miejsce zakrycia grzechów”, a w grece użyte w tych wersetach hilasterion znaczy „miejsce zaspokojenia”.

Biorąc po uwagę powyższe tłumaczenia, ufamy, że wszyscy będą mogli zauważyć prawdziwe znaczenie „ubłagania” i „miejsca ubłagania lub zaspokojenia” (ubłagalni) tak by nie pozwolić innym zakryć znaczenia tych mocnych wyjaśnień.

Oto kolejny przekład Biblii (Rotherham), który potwierdza powyższe myśli: „ On, którego Bóg ustanowił by był ubłagalnym przykryciem przez wiarę w krew (…)” – Rzym 3:25.

====================

— Grudzień 1882 r. —