R0328-4 Słowo od br. A.D. Jones, wydawcy Zions Day Star

Zmień język

::R0328 : strona 4::

SŁOWO OD BR. A.D. JONES, WYDAWCY ZION’S DAY STAR (GWIAZDA PORANNA SYJONU)

Większość czytelników Strażnicy pamięta, że jakiś czas temu uznaliśmy, iż jest więcej niż prawdopodobne, że „umarli w Chrystusie” zostali wzbudzeni lub że są wzbudzani. My nadal wierzymy, że to jest prawdą. Jedno jest pewne, że jeśli (Obj.14:13) obecnie się wypełnia (a zdaje się, że tak jest), zatem to drugie też jest prawdą. Ponieważ nie odmienimy się, dopóki umarli nie zostaną wzbudzeni.

Wierzymy, że słowo „odtąd” ma zastosowanie w chwili obecnej. Obecnie takie zrozumienie jest silnym dowodem, że czas łaski by znaleźć się w „maluczkim stadku” zakończył się tej jesieni. Zgodnie z myślą, że święci zmartwychwstali, kierujemy naszych czytelników do (Obj. 19:5-16). „I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a tego, który siedział na nim, zwano Wiernym i Prawdziwym, a sądzi w sprawiedliwości i walczy”. Ten werset przedstawia Jezusa jako obecnego w mocy a czytając (Obj. 3:14) należy zauważyć, że Jan zwracając się do Kościoła Laodycejskiego, wyraża się o nim „świadek on wierny i prawdziwy”.

Pomoże to nam w ustaleniu czasu w powyższej scenie. Ponieważ nominalne kościoły, okazały się być nieprawdziwymi świadkami, zostały przez niego odrzucone i wyplute z jego ust wiosną 1878 roku. Podczas gdy Jezus jest reprezentowany w stanie duchowej mocy, są też z nim i inni, „A wojska, które są na niebie, szły za nim na koniach białych, obleczone lnem cienkim, białym i czystym”, werset 14. To grono musi być zmartwychwstałe, ponieważ „len cienki” przedstawia prawe uczynki świętych (werset 8: E. D.). (Emphatic Diaglott „for the FINE LINEN represents the RIGHTEOUS ACTS of the SAINTS”, „ponieważ LEN CIENKI [bisiór], reprezentuje SPRAWIEDLIWE UCZYNKI ŚWIĘTYCH” – przyp. tłum.). Zatem Jezus jest obecny w ciele duchowym (sądzi w sprawiedliwości i walczy – werset 11), podobnie i oni, ponieważ razem przedstawiają duchowy (niebiański) stan.

Zgodnie z równoległością, Jezus objął urząd królewski wiosną 1878 roku w mocy ze swoim wojskiem. „A ma na szacie i na biodrach swoich imię napisane: Król królów i Pan panów”, werset 16.

Podczas gdy Jezus i zmarli święci są przedstawieni w niebiańskim, duchowym, stanie, żywi święci nie przeszli przemiany i są używani jako jego rzecznicy. „Tedy wyszedł głos z stolicy (przez nich) mówiący: Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy jego i którzy się go boicie, i mali, i wielcy”, werset 5. Czy to nie oznacza, że te nauki obecnie przeznaczone są dla sług wierzących, podobnie jak my, a drzwi do wysokiego powołania są zamknięte? „A z ust jego (święci jego rzecznikami) wychodził miecz ostry, słowo prawdy, aby nim bił narody”, werset 15. I ponownie, „O jako piękne są na górach nogi tego (nogi żyjących świętych) co pocieszne rzeczy zwiastuje (restytucje) i opowiada pokój;….. a mówi do Syjonu: Bóg twój króluje”. (Iz. 52:7).

„A imię jego zowią Słowo Boże” a zatem nie głosimy żadnego innego słowa. Nasze nauki nie są „doktrynami ludzkimi” lecz Słowem Bożym. Niektórzy mogą powiedzieć, że nie mamy racji w naszych naukach, ponieważ „miał imię napisane, którego nikt nie zna, tylko on sam”, werset 12.

Żaden człowiek (nieodrodzony) nie zna, ale my (Jego ciało) możemy poznać, albowiem imię jego jest „Król królów i Pan panów”. Czy teraz nie ogłaszamy Jezusa zajmującego swój królewski urząd. Ponadto czy umarli święci nie zmartwychwstali, „królowie i kapłani” Boga, aby Jezus stał się Królem niebiańskich królów?

Lecz nikt tego nie rozpoznał „tylko on sam”. To prawda, ale my z niego jesteśmy, jesteśmy członkami jego ciała: jego „nogami” a więc częścią samego. Drodzy święci, jak chwalebny jest nasz stan. Nominalne kościoły zostały wyplute z ust jego, znajdują się w ciemnościach i nie poznały, że Jezus rządzi jako Król. Dlatego nie znają imienia napisanego, podobnie słudzy jeszcze nie poznali, bo nie należą do jego ciała i nie są traktowani jako Jego część. Co może jaśniej określić nasz stosunek do niego niż te słowa, które objawiają nam to imię? Wskazuje to również na to, że wkrótce wstąpimy z nim do naszego rządu i jego wojska.

====================

— Marzec, 1882 r. —