R0162-8 Pytania i odpowiedzi

Zmień język 

::R0162 : strona 8::

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie: Czy Pismo, według twojego rozumienia, naucza, że Święci, którzy stanowią oblubienicę Chrystusową staną się jako istoty doskonałe zanim zostaną „przemienieni” w istoty duchowe?

Odpowiedź: W ten sposób nie interpretujemy Pism. Nie można znaleźć w Biblii słów, które mówią, że Święci będą przywróceni do doskonałości w ciele. Zostaliśmy usprawiedliwieni do życia przez śmierć Jezusa, ale to życie nam przypisane oddaliśmy jako ofiarę naszego przymierza. Czy to co poświęciliśmy, mamy otrzymać ponownie? W żadnym razie. Przymierze z Bogiem mówi nam, że jeśli poświęcimy to co cielesne, otrzymamy to, co duchowe. Przyjęliśmy warunki, otrzymaliśmy duchowy zmysł zamiast cielesnego, a teraz oczekujemy na przemianę naszego cielesnego ciała w duchowe – jako wypełnienie boskiej obietnicy. Przeczytaj uważnie artykuł: „Do kogo odnosi się restytucja?” w sierpniowym (1880) numerze Z.W.T, strona 4

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie terminu: chrzest Duchem Świętym i ogniem, Mat. 3:11-12.

Odpowiedź: O chrzcie Duchem Świętym mówi artykuł zamieszczony w tym czasopiśmie. Aby zrozumieć słowa Jana musimy wiedzieć, że adresatami są różne grupy Żydów. „Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.” Także faryzeusze i nauczeni w Piśmie. Jan przyszedł na świat jako głosiciel Jezusa i ewangelii, przewidując to, co nastąpi. Niektóry przyjmą Jezusa – ci zostaną ochrzczeni Duchem Świętym. Inni nie przyjmą Go, a ich dom (Żydzi) pusty zostanie i zostaną ochrzczeni ogniem – sąd, który ich spotkał po odrzuceniu Jezusa. Werset 12 ponownie o tym mówi, lecz innymi słowami. Mówi on o Jezusie: „Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot”. Słowa te opisują pracę, którą Jezus wykonał podczas 3,5 letniej służby. Jako winnower oddzielił ziarno narodu żydowskiego od plew. „Pszenicę zbierze do spichlerza (Wiek Ewangelii), a plewy spali w ogniu nieugaszonym” – srogie doświadczenia, które dotknęły ich tak, że utracili swą państwowość.

Pytanie: Przeczytałem z wielkim zainteresowaniem artykuł z ostatniego miesiąca zatytułowany „Antychryst” i mam zgodne myśli. Teraz chciałbym zapytać czy możemy, zgodnie z nazewnictwem, nazywać Kościołem Chrystusowym każdy kościół, który nie posiada darów Ducha w rozumieniu jakie miał pierwszy kościół?

Odpowiedź: Wśród Darów Ducha wymienionych przez apostoła Pawła jest dar apostolstwa. W dzisiejszych czasach ten dar nie jest dany kościołom, za wyjątkiem nas, mianowicie: posiadamy go obecnie nauczając kościół poprzez nauki apostołów. Ale pozostanie zawsze dwunastu apostołów, którym obiecano [kiedy Królestwo opanuje ziemię] dwanaście tronów. Nikt, jedynie dwunastu, będzie rządzić dwunastoma plemionami Izraela. I znowu, Jezus powiedział mówiąc o nich, że wybrał ich, tych, którzy mieli być świadkami, jako apostołów kościoła. Dlatego nikt od czasów Jezusa nie mogło zostać apostołami. Nikt, ponieważ żadna osoba nie była świadkami zmartwychwstania. Kiedy Judasz stracił swoje miejsce, Piotr odczytał fragment (Dz. Ap. 1:20-25) i twierdził na jego podstawie, że ktoś inny powinien zająć miejsce Judasza (bishopric? – urząd biskupa lub apostoł). Jedenastu spotkało się i wybrało Macieja, aby został dwunastym apostołem. Ale najwyraźniej mylili się obierając takie działania. [Duch nie został jeszcze zesłany]. Jezus miał własny plan wyboru dwunastego oraz wypełnienia się tego proroctwa. Jezus wybrał Pawła i ustanowił go apostołem. (Rzym. 1:5) i skoro wszyscy apostołowie mieli być świadkami zmartwychwstania, Ap. Paweł także Go ujrzał – „jako ostatni ujrzałem Go […] niegodzien zwać się apostołem” (1 Kor. 15:9, zobacz także 2 Kor. 11:5 oraz 12:11, także Gal. 1:17,19). Przeto widzimy, że Bóg uznaje jedynie dwunastu apostołów. Nie planował On, by było ich więcej. Możemy to zobaczyć na podstawie Obj. 21:14, gdzie imiona dwunastu apostołów są wspomniane w kontekście fundamentów.

Tenże apostoł mówi nam, że są różne rodzaje służby, ale jeden Pan. Także my to widzimy. Na przykład – w apostolskim sposobie nauczania kościoła. Pan Bóg uznał, że w pewnej mierze ten dar ma przetrwać. W kościele mamy „nauczycieli, ewangelistów, pasterzy”, ale wiele z tych darów przeminęło z powodu innej służby. Dar języków ustał, jak Ap. Paweł powiedział (1 Kor. 13:8), ponieważ dziś nie ma takiej potrzeby.

Kościół, wg naszego rozumienia, to jedno ciało, z Jezusem, jako głową, aż do ostatniego członka, który przynosi owoc winorośli. Ich życie trwa na ziemi podczas wieku ewangelii do momentu, kiedy każdy członek przyoblecze się w niebieskie ciało. Dopóki na ziemię, dwóch lub trzech zbierze się razem, jako ciało – kościół – i będą rozpoznani przez głowę, który powiedział, że będzie pośród nich.

====================

— Listopad 1880 r. —