R0086-2 Śmierć pochłonięta

Zmień język 

::R0086 : strona 2::

ŚMIERĆ POCHŁONIĘTA

“Wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie” – 1 Kor. 15:54

Idąc z prądem czasu, apostoł przyprowadza nas do zmartwychwstania Kościoła, kiedy wszyscy, którzy śpią w Panu, budzą się jako nieśmiertelni, a żyjący członkowie Jego Ciała przemienieni na Jego podobieństwo razem są porwani w powietrze na spotkanie Pana. W tym miejscu apostoł cytuje słowa proroka Izajasza z Rozdziału 25:8, wskazując, że to proroctwo dopiero wypełni się w przyszłości, gdyż do czasu zmartwychwstania świętych ono jeszcze się nie wypełniło, ale “wtedy” ono zacznie się wypełniać. Starcie Szatana (“pod stopami waszymi”) Rzym 16:20, oraz zniszczenie śmierci zostały powstrzymane do czasu, aż skompletuje się Ciało Chrystusowe. (Kościół) Wraz z pierwszym zmartwychwstaniem, ta gromadka “Królewskiego Kapłaństwa” jest skompletowana, mając przed sobą dzieło do wykonania. To dzieło obejmuje związanie szatana, zniszczenie śmierci; co zatem oznacza pochłonięcie śmierci w zwycięstwie i powrót całego rodzaju ludzkiego do harmonii z Panem Bogiem oraz do warunków życia, jakimi ludzie cieszyli się przed pojawieniem się grzechu – do stanu pojednania się z Panem Bogiem.

To dzieło przywracania do pierwotnego stanu zabierze całe tysiąc lat, (Obj. 20:4) stąd ten czas jest nazwany “czasem (latami) restytucji.” Jak śmierć, będąca tym ogromnym potworem, pożerała ludzką rodzinę stopniowo przez sześć tysięcy lat, w taki sam sposób, śmierć będzie niszczona stopniowo (pochłaniana) podczas tysiącletnich rządów, przed których zakończeniem się, Pan całkowicie zniszczy śmierć oraz tego, który ma moc nad śmiercią, to jest – diabła.

Odwołując się do proroctwa, z którego pochodzi cytat, możnaby przyjąć, że apostoł wyraża w ten sposób swoją myśl. Po opisaniu nadchodzącego czasu ucisku językiem pełnym okropności i symbolów, oraz chwalebnego wyniesienia Królestwa, kiedy “Pan będzie królował na górze Syjon”, apostoł dalej mówi: “I zniszczy na tej górze (Królestwo) zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie, rozciągnięte nad wszystkimi narodami. On połknie śmierć w zwycięstwie.”

Wygląda, że nasze dzieło będzie dwojakiego rodzaju – będzie niszczenie i odbudowywanie, niszczenie i usuwanie grzechu wraz z jego skutkami i w ten sposób przywracanie człowiekowi szczęścia, czystości oraz wszystkiego, co zostało stracone przez grzech. Chociaż w rzeczywistości nasze dzieło będziemy wykonywali w przyszłym wieku, nie zapominajmy, że jeśli w pełni rozumiemy cel “naszego wysokiego powołania”, już w obecnym wieku powinniśmy być zainteresowani czynieniem wszystkiego, co tylko jest w naszej mocy, aby przeciwdziałać grzechowi i na nowo przyprowadzać rodzaj ludzki do harmonii z naszym Ojcem. W ten sposób stajemy się Bożymi ambasadorami, “jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy Pojednajcie się z Bogiem.” 2 Kor. 5:20

====================

— Kwiecień 1880 r. —